W dzi­siej­szym świe­cie stan­dar­dem są moni­to­ry o pro­por­cjach 16:9, jed­nak dostrze­ga­jąc poten­cjał mul­ti­me­dial­ny, nie­któ­re fir­my posta­no­wi­ły jesz­cze bar­dziej roz­sze­rzyć ekran, docho­dząc do pro­por­cji 21:9. Na począt­ku roz­miar i sze­ro­kość mogą przy­tła­czać, jed­nak po pra­wie mie­sięcz­nym, codzien­nym użyt­ko­wa­niu muszę potwier­dzić, że widzę parę zasto­so­wań dla tego typu monitora.

Nie­ste­ty jeśli zamier­za­cie głów­nie oglą­dać na nim fil­my, to może­cie się tro­chę roz­cza­ro­wać. Więk­szość mate­ria­łów nagry­wa­na jest mimo wszyst­ko w for­ma­cie 16:9 [720p/1080p], więc po roz­cią­gnię­ciu odtwa­rza­cza na peł­ny ekran, po obu stro­nach moni­to­ra zasta­nie­my czar­ne, pio­no­we pasy. Oczy­wi­ście zda­rza­ją się fil­my krę­co­ne w stan­dar­dzie 2.40:1 i te są już ład­nie roz­cią­ga­ne na peł­ny ekran, co może bar­dzo potę­go­wać odczu­cia z cie­sze­nia się ulu­bio­ny­mi pro­duk­cja­mi. Z doświad­cze­nia jako maniak seria­li wszel­kiej maści – te któ­re dostęp­ne są w sie­ci mają pio­no­we pasy po obu stronach.

Jeśli nie mul­ti­me­dia, to może gry? Tutaj czuć poten­cjał tego typu wyświe­tla­czy. Prze­pro­wa­dzo­ne testy w grach typu World of Tanks lub Bat­tle­field 4 oraz Coun­ter-Stri­ke: Glo­bal Offen­si­ve potwier­dzi­ły, że szer­szy plan i więk­sze pole widze­nia to coś, cze­go mogą nam zazdro­ścić użyt­kow­ni­cy moni­to­rów o pro­por­cjach 16:9. Pozdra­wiam tutaj przede wszyst­kim całe wata­hy prze­ciw­ni­ków, któ­rych ubi­łem, bo kątem oka zauwa­ży­łem ruch dale­eeeeeeeko po pra­wej. Czę­sto-gęsto w moim kie­run­ku lecia­ły oskar­że­nia o oszu­ki­wa­nie i sto­so­wa­nie nie­le­gal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go celo­wa­nie. A to tyl­ko monitor.

Testo­wa­ny prze­ze mnie model nie jest jed­nak stwo­rzo­ny z myślą o grach, choć w niczym to nie prze­szka­dza. Jego głów­nym zasto­so­wa­niem jest pra­ca biu­ro­wa i to wła­śnie na tym polet­ku nie­ty­po­wa roz­dziel­czość błysz­czy. Wyobraź­cie sobie pra­cę na dużych arku­szach kal­ku­la­cyj­nych lub tłu­ma­cze­nie tek­stów, gdzie po lewej macie tekst źró­dło­wy i bez prze­łą­cza­nia okie­nek może­cie w locie wstu­ki­wać tekst po pol­sku w Wor­dzie. Dla mnie było to naj­wy­god­niej­sze roz­wią­za­nie pod­czas codzien­nej pra­cy w mode­ra­cji kana­łów spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie na jed­nym time­li­ne mam pod kon­tro­lą kil­ka kate­go­rii i bez prze­wi­ja­nia mogę je mieć wszyst­kie na widoku.

Domy­ślam się, że rów­nież w pra­cy biu­ro­wej, ban­ko­wej, makler­skiej lub finan­so­wej, na paru oknach jed­no­cze­śnie pra­cu­je się zde­cy­do­wa­nie lepiej niż gdy­by trze­ba było prze­łą­czać okna pro­gra­mów, któ­rych wiel­kość mogła­by przy­tła­czać w przy­pad­ku niż­szej roz­dziel­czo­ści i roz­mia­rze wyświetlacza.

W kwe­stii desi­gnu – sprzęt biu­ro­wy zazwy­czaj nie grze­szy uro­dą, jed­nak tutaj Phi­lips posta­rał się, by sprzęt sto­ją­cy w gabi­ne­cie sze­fa wzbu­dzał chęć zdo­by­cia tego same­go mode­lu. Stwo­rzo­no spój­ną bry­łę i osa­dzo­no ją na nie­ty­po­wej pod­sta­wie, dzię­ki cze­mu nie wyglą­da jak ogrom­ny kloc, a jak nowo­cze­sny kawa­łek tech­no­lo­gii, któ­ra nie tyl­ko dobrze dzia­ła, ale i zja­wi­sko­wo wyglą­da. Lubię to.

Sama pod­staw­ka przy­po­mi­na mi model z 144 Hz odświe­ża­niem, któ­ry recen­zo­wa­łem wcze­śniej. Ofe­ru­je rów­nie duży zakres wyso­ko­ści oraz pochy­le­nia jak w tam­tym wyświe­tla­czu, więc nie chciał­bym się tu dublo­wać. Powiem jedy­nie tyle, że jest masyw­na, umoż­li­wia prak­tycz­nie dowol­ny układ oraz moż­na usta­wiać pivot zale­d­wie jed­ną ręką.

Kolej­nym plu­sem jest opro­gra­mo­wa­nie z pozio­mu sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, dzię­ki któ­re­mu może­my np. podzie­lić ekran do aż 8 stref, w któ­rych może­my roz­mie­ścić okna pro­gra­mów lub włą­czyć tryb auto­pi­vot, któ­ry po wykry­ciu uło­że­nia wysię­gni­ka w pio­nie, auto­ma­tycz­nie zmie­ni roz­dziel­czość i orien­ta­cję ekra­nu. Jeśli pra­cu­je­my na dłu­gich doku­men­tach lub prze­glą­da­my spo­ro stron inter­ne­to­wych, takie usta­wie­nie moni­to­ra będzie dla nas zbawienne.

Moni­tor wypo­sa­żo­no w gło­śni­ki i nie­za­leż­ne od tego co dzie­je się na ekra­nie wej­ście audio, więc może­my np. pod­ła­czyć do nie­go tele­fon lub odtwa­rzacz MP3 i słu­chać muzy­ki pra­cu­jąc nad czymś zupeł­nie innym. Nie­ste­ty jakość wbu­do­wa­nych gło­śni­ków pozo­sta­wia spo­ro do życze­nia, więc w wie­lu przy­pad­kach pro­ściej i efek­tyw­niej sko­rzy­stać z ulu­bio­nych słu­cha­wek lub zewnętrz­nych głośników.

Przy­dat­nym baje­rem, któ­ry pozwa­la na wyko­rzy­sta­nie wie­lu złącz, jest moż­li­wość swo­bod­ne­go podzie­le­nia ekra­nu tak, by każ­dy sygnał zewnętrz­ny zaj­mo­wał okre­ślo­ną wiel­kość wyświe­tla­cza. Może­my np. pod­łą­czyć odtwa­rzacz blu­ray przez HDMI i po pra­wej stro­nie oglą­dać film, by z lewej nadal pra­co­wać na kom­pu­te­rze. Może­my rów­nież uzyć tego roz­wią­za­nia jako Pic­tu­re in Pic­tu­re, gdzie obraz zewnętrz­ny może­my ulo­ko­wać w rogu ekra­nu, by np. oglą­dać mecz w tle, a pozo­sta­łą prze­strzeń wyko­rzy­stać do pra­cy lub gra­nia. Dodaj­my do tego parę por­tów USB 3.0 z boku moni­to­ra i dosta­je­my nie tyl­ko moni­tor, ale rów­nież hub USB, dzię­ki któ­re­mu szyb­ko pod­ła­du­je­my urzą­dze­nia mobil­ne lub bar­dzo szyb­ko zrzu­ci­my dane z dys­ków prze­no­śnych. Wygod­ne, pro­ste, przydatne.

Matry­ca IPS z pod­świe­tle­niem LED ofe­ru­je zna­ko­mi­te kąty widze­nia, wyso­ki kon­trast, rów­ne pod­świe­tle­nie i świet­nie odwzro­wo­wa­ne bar­wy, zarów­no w fil­mach jak i grach. Jest to dobry wybór dla gra­fi­ków, mon­ta­ży­stów, gra­czy i ludzi, któ­rzy cenią sobie swój wzrok. Nawet na mini­mal­nym pod­świe­tle­niu nie ma pro­ble­mu z widocz­no­ścią ele­men­tów, za co podzię­ku­ją Wam przede wszyst­kim oczy. W połą­cze­niu z ergo­no­micz­ną pod­staw­ką, nawet wie­lo­go­dzin­na pra­ca lub roz­ryw­ka nie powo­du­je bólu lub nie­do­god­no­ści – oczy­wi­ście pod warun­kiem, że wie­cie jak usta­wić kon­kret­ne ele­men­ty i usta­wie­nia wyświetlacza.

Gra­cze nie powin­ni zauwa­żać smu­że­nia i prze­kła­mań w gra­fi­ce, jed­nak głów­nie ze wzglę­du na matry­cę IPS. Nawet w ciem­nych pomiesz­cze­niach moż­na było spo­koj­nie grać i nie musia­łem dopa­try­wać się lub roz­ja­śniać ekra­nu, by szu­kać przed­mio­tów lub prze­ciw­ni­ków w pod­zie­miach, piw­ni­cach i innych ciem­nych miej­scach. Inpu­tlag jest nie­zau­wa­żal­ny, więc nie musi­my się bać o opóź­nie­niach w grach mul­ti­play­er, któ­re szcze­gól­nie dener­wu­ją ama­to­rów gier FPS.

Jeśli miał­bym dopa­try­wać się minu­sów, dla mnie spo­rym roz­cz­ca­ro­wa­niem oka­za­ły się gło­śni­ki i z racji pro­por­cji 21:9, pio­no­we paski w nie­któ­rych fil­mach. Rozu­miem, że to nie wina moni­to­ra, lecz fil­mów i seria­li, któ­re oglą­da­łem, jed­nak patrząc na dostęp­ność mate­ria­łów w tym samym for­ma­cie co moni­tor, może­cie tak jak ja, przez więk­szość cza­su podzi­wiać pio­no­we pasy i nie­co kwe­stio­no­wać wybór tego typu wyświe­tla­cza. Jeśli fil­my nie są Waszym głów­nym prze­zna­cze­niem dla tego moni­to­ra, może­cie zupeł­nie zigno­ro­wać ten aspekt, któ­ry dla kino­ma­nia­ka i zapa­lo­ne­go seria­low­ca może oka­zać się być znaczącym.

Phi­lips 298P4QJEB to dosko­na­ły moni­tor z matry­cą IPS w for­ma­cie 21:9. Doce­niam szcze­gól­nie moż­li­wość płyn­nej regu­la­cji we wszyst­kich płasz­czy­znach. Za tę cenę – jak naj­bar­dziej war­to, jed­nak wcze­śniej war­to roz­wa­żyć po co dokład­nie kupu­je­my tego typu moni­tor. Jeśli są to tyl­ko fil­my, wte­dy może war­to zer­k­nąć na inne mode­le tego producenta.

Po szcze­gó­ło­we dane tech­nicz­ne zapra­szam na ofi­cjal­ną stro­nę fir­my Phi­lips, któ­ra pode­sła­ła sprzęt do testów.