Jak co roku, wie­lu z nas posta­na­wia, że od nowe­go roku zacznie ćwi­czyć, rzu­ci pale­nie, spę­dzi wię­cej cza­su z rodzi­ną lub ogra­ni­czy posie­dze­nia przed tele­wi­zo­rem. Poni­żej znaj­dzie­cie naj­istot­niej­sze rady, któ­re pomo­gą wam z dotrzy­my­wa­niem dane­go sobie postanowienia.

  1. Jeśli potrze­bu­jesz dodat­ko­wej moty­wa­cji, by wytrwać w posta­no­wie­niu nowo­rocz­nym, to naj­le­piej odpuść sobie już na starcie.

Bru­tal­ne, ale jak­że prawdziwe.

Podobne Posty