Kar­ty do zgry­wa­nia z kon­sol są coraz popu­lar­niej­sze. Testo­wa­łem ich spo­ro, ale nie­któ­re powo­do­wa­ły wię­cej pro­ble­mów, niż rado­ści z użyt­ko­wa­nia. Aver­me­dia zaszczy­ci­ła mnie jed­ną z trzech sztuk kart Live Gamer HD 2 prze­zna­czo­nych na Pol­skę, dzię­ki cze­mu może­cie zoba­czyć ten test. 

W razie pytań, zapra­szam do komentarzy ;)

 

Dane techniczne:

19578868_10209701854370222_225038594_o

 

Sprzęt do recen­zji dostar­czył producent.

Platforma testowa:

ModelZdję­cieDostaw­ca
Frac­tal Design
Defi­ne S
 
DEFINE-S

 FRACTAL

Intel i7-6700k i7 
HyperX DDR4 Sava­ge 3200Mhz hx-features-memory-savage-ddr4
 HyperX
HyperX Sava­ge 240 GB HyperXSavage
 HyperX
Giga­by­te GTX 1070 G1 
gtx-1070
 

Cor­sa­ir CX600 CX600 Corsair
Ther­mal­ta­ke Macho rev. B MACHO 
ASUS Z170
Pro Gaming
 Z170
Recen­zja: Aver­me­dia Live Gamer HD 2
Zde­cy­do­wa­nie naj­lep­sza kar­ta do zgry­wa­nia obra­zu przez HDMI z jaką mia­łem do czy­nie­nia. Nie­zau­wa­żal­ne opóź­nie­nie, bez­pro­ble­mo­we dzia­ła­nie i wyso­kiej jako­ści obraz. Gdy­by posta­ra­no się o lep­sze opro­gra­mo­wa­nie, była­by to kar­ta idealna.
Jakość Obra­zu100%
Jakość Dźwię­ku80%
Cena80%
Opro­gra­mo­wa­nie80%
Design90%
Łatwość użyt­ko­wa­nia100%
Plu­sy
  • Nie­zau­wa­żal­ne opóź­nie­nie podglądu
  • Wyso­ka jakość audio i video
  • Plug & Play
Minu­sy
  • Opro­gra­mo­wa­nie wyma­ga poprawek
90%Punk­ta­cja
Oce­na czy­tel­ni­ków: (1 Gło­suj)
100%