Play­Sta­tion 4 Pro na sta­łe wpi­sa­ło się w histo­rię gamin­gu, jed­nak wie­lu z nas wciąż nie posia­da tele­wi­zo­ra 4K i zasta­na­wia się, czy prze­siad­ka jest zasad­na. W tym mate­ria­le przed­sta­wiam swój punkt widze­nia na ten pro­blem, bo sam nadal użyt­ku­ję tele­wi­zor Full HD.

Patro­ni­te:
►►► https://patronite.pl/mateuszgreloch

Face­bo­ok:
►►► http://facebook.com/blogszachmatt

Twit­ter:
►►►https://twitter.com/MateuszGreloch

Kon­takt:
►►►matt@szachmatt.com

Blog:
►►► https://szachmatt.com

Insta­gram:
►►► http://instagram.com/MateuszGreloch