Uprze­dzam

Nie jestem słu­pem ogło­sze­nio­wym i nie prze­kle­jam infor­ma­cji pra­so­wych. Zastrze­gam sobie pra­wo do pisa­nia wła­snych opi­nii na temat pro­duk­tów i usług. Wszyst­kie wpi­sy są przy­go­to­wy­wa­ne lub mode­ro­wa­ne prze­ze mnie i w żaden spo­sób nie będą edy­to­wa­ne lub zmie­nia­ne, zatra­ca­jąc pier­wot­ny sens wypo­wie­dzi.

Nie ma mowy o kaso­wa­niu wpi­sów lub komen­ta­rzy – gram w otwar­te kar­ty i tego same­go ocze­ku­ję od poten­cjal­nych wspól­ni­ków.

Zain­te­re­so­wa­ny?

Zapra­szam do wypeł­nie­nia for­mu­la­rza lub bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu – matt@szachmatt.com

Jestem otwar­ty na wszel­kie ofer­ty współ­pra­cy i goto­wy do przy­go­to­wa­nia:

  • Recen­zji lub wideo recen­zji gier, sprzę­tów, apli­ka­cji itp
  • Kon­kur­sów z nagro­da­mi
  • Arty­ku­łów spon­so­ro­wa­nych, z jasno zazna­czo­nym frag­men­tem o cha­rak­te­rze tego wpi­su
  • Rela­cji ze spo­tkań lub even­tów bran­żo­wych, na któ­re zosta­nę zapro­szo­ny
  • Innych form współ­pra­cy

 Przy­kła­do­we mate­ria­ły i poprzed­nie zle­ce­nia, mogę udo­stęp­nić do wglą­du po uprzed­nim kon­tak­cie mailo­wym.