Wie­lu z Was pew­nie nie zda­je sobie z tego spra­wy, ale posia­dam dosyć pręż­nie roz­wi­ja­ją­cy się kanał na YouTu­be, gdzie wrzu­cam mate­ria­ły wideo z gier, vlo­gi i sesje Q&A. Czym są Q&A?

To sesje pytań i odpo­wie­dzi — fil­my tego typu są bar­dzo popu­lar­ne na YouTu­be i pozwa­la­ją nie tyl­ko bli­żej poznać oso­bę, któ­ra się wypo­wia­da, ale rów­nież wpły­wać na kształt same­go nagra­nia poprzez zada­wa­nie pytań. Taką inte­rak­cję uwielbiam.

Dla­te­go po dłuż­szej prze­rwie wra­cam ponow­nie i pre­zen­tu­ję Wam nagra­nie, któ­re dzi­siaj spło­dzi­łem. Z góry prze­pra­szam za pro­ble­my z ostro­ścią, ale naj­wy­raź­niej moja lustrzan­ka nie ogar­nia tape­ty, któ­ra wyda­je jej się cie­kaw­sza ode mnie ;)

Jeśli macie pyta­nia do kolej­ne­go odcin­ka — zadaj­cie je pod fil­mem w ser­wi­sie YouTu­be lub pod tym wpi­sem na blo­gu. Naj­cie­kaw­sze wybio­rę i odpo­wiem na nie pod­czas następ­ne­go nagrania.