Kolej­ny raz moja tape­ta wyry­wa się na pierw­szy plan. Par­cie na szkło — nie ma co.

Dzi­siaj odpo­wia­dam na pyta­nia odno­śnie pro­mek, ale nie ozna­cza to, że nie zna­la­zło się miej­sce na inne :)