Macior

Rozu­miem, że dla więk­szo­ści z Was wyska­ku­ję niczym Filip z kono­pi, ale przy­pad­ko­wo lub z wła­snej woli tra­fi­li­ście do mojej jaski­ni nerd­ga­zmu. Jako czło­wiek chło­ną­cy seria­le i fil­my, zain­te­re­so­wa­ny nowin­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi i zatra­ca­ją­cy się w świe­cie gier, zamie­rzam na bie­żą­co komen­to­wać naj­go­ręt­sze wyda­rze­nia pokry­wa­ją­ce wcze­śniej wymie­nio­ne dzie­dzi­ny. Spo­dzie­waj­cie się całej masy subiek­tyw­nych myśli, któ­re nie zawsze idą w parze z popu­lar­ny­mi poglą­da­mi i peł­nej szcze­ro­ści — w koń­cu to mój kąt, gdzie nikt nie każe mi pisać tak, by kogoś przy­pad­kiem nie ura­zić. Wspo­mi­na­łem już, że zda­rza mi się ostro zakląć?

Bar­dzo pro­sto moż­na obna­żyć się ze swo­je­go życia. Jed­ni robią to świa­do­mie, inni stro­nią jak tyl­ko mogą i pró­bu­ją jak naj­bar­dziej ogra­ni­czać swo­ją chęć inte­gra­cji z inter­nau­ta­mi. Jako redak­tor, pod­ca­ster, stre­amer i oso­ba aktyw­na w sfe­rze inter­ne­tu myślę, że war­to inte­gro­wać się z ludź­mi, dla któ­rych mate­ria­ły się kie­ru­je. Z ogrom­nym zaszczy­tem witam każ­de­go kto zechce mnie śle­dzić na face­bo­oku lub twit­te­rze, wbi­ja na stre­amy lub aktyw­nie komen­tu­je każ­dy kolej­ny odci­nek pod­cast Input Lag, bowiem to wła­śnie dla Was two­rzę codzien­nie nowe tre­ści, nie­rzad­ko poświę­ca­jąc wła­sny czas i środ­ki. Jeśli ktoś chce mnie śle­dzić i dowie­dzieć się jaki ze mnie świr ze Ślą­ska, to ser­decz­nie zapra­szam, jed­nak muszę ostrzec przed zacho­wa­niem, któ­re sku­tecz­nie nagi­na zasa­dy mojej netykiety.

To samo tyczy się zapro­szeń do zna­jo­mych na face­bo­oku, ste­amie, ori­gi­nie lub inne­go rodza­ju por­ta­lach na któ­rych mam kon­to – jeśli kogoś nie koja­rzę z „reala” lub inter­ne­to­wych spo­tkań w prze­róż­nych gru­pach, to cięż­ko, żebym takie oso­by doda­wał – śle­dze­nie śle­dze­niem, ale cza­sem war­to poznać się bliżej.

Wysy­ła­jąc zapy­ta­nie poprzez for­mu­larz, zga­dzasz się na prze­twa­rza­nie swo­ich danych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji kon­tak­tu (zgod­nie z Usta­wą z dnia 10.05.2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych; Dz.U. 2018 poz. 1000).