Xtrac­Ge­ar Rip­per XL nie ustę­pu­je droż­szym pro­po­zy­cjom i z miej­sca wkra­cza do świa­ta ogrom­nej kon­ku­ren­cji, by zawal­czyć o ser­ca gra­czy. Dłu­go zasta­na­wia­łem się jak powin­na wyglą­dać dobra recen­zja pod­kład­ki pod mysz dla gra­czy i mam nadzie­ję, że po jej prze­czy­ta­niu, nie będzie­cie mie­li wąt­pli­wo­ści, jakim pro­duk­tem jest Rip­per XL.

Mia­łem już do czy­nie­nia z wie­lo­ma pro­duk­ta­mi tego typu, przez zwy­kłe szma­cian­ki za 3 zł, szkla­ne mouse­pa­dy, pla­sti­ko­we wyna­laz­ki i wyż­szej kla­sy sili­ko­no­we eks­pe­ry­men­ty innych pro­du­cen­tów. Jak na ich tle wyka­zał się pro­dukt Xtrac­Ge­ar?

ripper-xl-gamer-mouse-pad-corner-white-background
Rip­per XL to śred­nich roz­mia­rów, wyko­na­na z eko­lo­gicz­nych, pole­ro­wa­nych mate­ria­łów szma­cian­ka.  Dol­na war­stwa jest wyko­na­na z gumy, któ­ra ma zapo­bie­gać śli­zga­niu się pod­kład­ki po biur­ku. Prze­strzeń po któ­rej prze­su­wa­my mysz­ką jest jed­no­li­ta – na próż­no szu­kać tu mogą­cych prze­szka­dzać w użyt­ko­wa­niu wzor­ków, zagłę­bień i innych udziw­nień. Pod­kład­kę testo­wa­łem za pomo­cą myszek Teso­ro Shri­ke, Logi­tech G9x, Ste­el­se­ries Rival oraz Razer Naga Epic Chro­ma.

Z wyżej wymie­nio­nych, jedy­nie Logi­tech G9x spra­wiał drob­ne pro­ble­my – sen­so­ro­wi zda­rza­ło się ucie­kać do pra­we­go gór­ne­go rogu ekra­nu, co w grach FPS obja­wia­ło się obra­ca­niem posta­ci, a w grach typu MOBA [League of Legends, DOTA 2], prze­su­wa­ło mapę. Zdzi­wi­łem się, bo G9x wypo­sa­żo­ny jest w sen­sor Ava­go 9500, któ­ry jest chy­ba jed­nym z naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych i naj­czę­ściej uży­wa­nych. Wyklu­czy­łem uszko­dze­nie mysz­ki, bowiem na innych pod­kład­kach pro­blem nie wystę­pu­je.

Rip­per XL jest pro­sty w utrzy­ma­niu czy­sto­ści, przez co może posłu­żyć za np. podróż­ną alter­na­ty­wę dla kogoś, kto czę­sto zmie­nia miej­sce w któ­rym gra [czyt. pro-gra­czy lub tych, któ­rzy myślą, że kupu­jąc dro­gi sprzęt nimi będą]. Choć pod­kład­ka jest bar­dzo cien­ka [zale­d­wie 3mm gru­bo­ści] spra­wia wra­że­nie wyko­na­nej bar­dzo solid­nie i pre­zen­tu­je wyso­ki współ­czyn­nik odpor­no­ści na ście­ra­nie.

Jedy­ne do cze­go mogę się przy­cze­pić w kwe­stii wyko­na­nia, to dosyć ostre kra­wę­dzie pod­kład­ki. Kła­dąc nad­gar­stek na kra­wę­dzi, odczu­wa się lek­ki dys­kom­fort – szko­da, bowiem moż­na to było wyeli­mi­no­wać sto­su­jąc obszy­cie lub lepiej zgrze­wa­jąc war­stwę mate­ria­łu z gumą.

ripper-xxl-gamer-mouse-mat-rolled-whitebackground

Inten­syw­nie testo­wa­łem ją pod­czas gra­nia w Coun­ter-Stri­ke: Glo­bal Offen­si­ve, Dia­blo III i League of Legends. Uprze­dzam – nie oszczę­dza­łem jej, gra­jąc spo­ro. Na powierzch­ni zebra­ło się tro­chę zabru­dzeń, jed­nak po „kąpie­li”, game­pad wyglą­da jak nowy, a na jego powierzch­ni nie widać śla­dów użyt­ko­wa­nia.

Pod­kład­kę moż­na bez pro­ble­mu myć pod bie­żą­cą, cie­płą wodą z uży­ciem pły­nu do naczyń – po wyschnię­ciu wszel­kie zabru­dze­nia zni­ka­ją, a my cie­szy­my się pod­kład­ką, któ­ra wyglą­da jak nów­ka, led­wo wyję­ta z opakowania.Oczywiście Rip­pe­ra moż­na rolo­wać i zale­wać cie­cza­mi, więc po jed­nym wypad­ku z roz­la­ną colą, nie trze­ba od razu lecieć do skle­pu po nową. Rolo­wa­nie uła­twi prze­no­sze­nie pod­kład­ki pod­czas uda­wa­nia się na LAN par­ty lub do zna­jo­mych na parę sesy­jek.

ripper-xl-gamer-mouse-pad-roll-white-background

Nie­ste­ty rekla­mo­wa­na przez Xtrac gumo­wa powło­ka nie speł­nia swo­je­go zada­nia i nie­jed­no­krot­nie musia­łem ją popra­wiać, bo pod­czas gra­nia w CS: GO spo­ra jej część kil­ka­krot­nie wysu­wa­ła się nawet poza kra­wędź biur­ka. Nie muszę chy­ba tłu­ma­czyć, że w fer­wo­rze wal­ki ostat­nie co mamy ocho­tę robić, to wal­czyć z zsu­wa­ją­cą się pod­kład­ką. Zda­ję sobie jed­nak spra­wę, że blat moje­go biur­ka jest wyko­na­ny ze śli­skie­go mate­ria­łu i podob­nie zacho­wu­ją się rów­nież droż­sze, grub­sze i cięż­sze pod­kład­ki.

W tej kate­go­rii ceno­wej [90 zł], cięż­ko zna­leźć dobrą pod­kład­kę o podob­nym roz­mia­rze [356mm x 451mm]. Nawet jeśli znaj­dzie­my inną alter­na­ty­wę, czę­sto bra­ku­je jej gumo­wej pod­kład­ki od spodu. War­to rów­nież wspo­mnieć o wer­sji XXL [914 x 467], któ­ra z powo­dze­niem pokry­je powierzch­nię pod kla­wia­tu­rą i mysz­ką jed­no­cze­śnie, chro­niąc blat sto­łu lub biur­ka przed zanie­czysz­cze­nia­mi.

Za uży­cze­nie pod­kład­ki, dzię­ku­je­my dys­try­bu­to­ro­wi.