WD Black SN750, czy­li M2 NVMe dla każ­de­go gracza
WD Black SN750 to świet­na pro­po­zy­cja dla gra­czy, któ­rzy cenią sobie wyso­ką pojem­ność, niską cenę i szyb­ki trans­fer danych.
Design85%
Wydaj­ność90%
Opła­cal­ność100%
Plu­sy
 • Atrak­cyj­ny design [z radiatorem]
 • Cena niż­sza niż konkurencja
 • Impo­nu­ją­ca wydajność
Minu­sy
 • Wer­sja bez radia­to­ra potra­fi się grzać
92%Punk­ta­cja
Oce­na czy­tel­ni­ków: (2 Votes)
100%

Fir­ma Western Digi­tal wpro­wa­dzi­ła na rynek serię dys­ków WD Black SSD na pamię­ciach NVMe. Podob­nie jak jego poprzed­nik, dysk WD Black SN750 jest skie­ro­wa­ny do gra­czy, wpro­wa­dza­jąc nowy “tryb gry”, któ­ry dostra­ja dysk, aby przed­kła­dać wydaj­ność całe­go ukła­du nad oszczę­dza­nie ener­gii. A jeśli jest coś, co dener­wu­je gra­cza, to sprzęt, któ­ry nie dzia­ła na 100%.

Dysk jest dostęp­ny w dwóch warian­tach — jeden z radia­to­rem i jeden bez — o pojem­no­ści do 2 TB. Ja otrzy­ma­łem wer­sję z radia­to­rem i muszę przy­znać, że wyglą­da kozac­ko. Aż żału­ję, że nie mam obu­do­wy z oknem i bar­dziej “wyj­ścio­wych” kom­po­nen­tów, bo szko­da, by tak skro­jo­ny dysk lądo­wał za ścianką.

Specyfikacje

Mój dysk to egzem­plarz o pojem­no­ści 1 TB, więc sku­pię się na wyni­kach i spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nej tego kon­kret­ne­go warian­tu. Dysk będzie jesz­cze dostęp­ny w wer­sjach 256 GB, 512 GB i 2 TB.

Plat­for­ma testowa

 • Dysk, do któ­rych odno­szą się bench­mar­ki, został prze­te­sto­wa­ny na platformie:
 • CPU: Intel Core i7-6700K
 • Pły­ta głów­na: ASUS Z170 Pro Gaming
 • Pamięć: 2x8GB HyperX 3000 MHz CL15
 • Gra­fi­ka: Giga­by­te GTX 1070
 • Sys­tem ope­ra­cyj­ny: Win­dows 10 x64

Dysk jest użyt­ko­wa­ny na moim głów­nym kom­pu­te­rze, wydzie­li­łem 256 GB na sys­tem, a resz­tę prze­zna­czy­łem na gry i opro­gra­mo­wa­nie do stre­amo­wa­nia. Pod­czas testów, dysk był wypeł­nio­ny w mniej wię­cej 20% pojem­no­ści i zawie­rał 200 GB róż­no­rod­nych danych.

Black SN750, by w peł­ni poznać jego spe­cy­fi­ka­cję i stan, wyma­ga zain­sta­lo­wa­nia cho­ciaż­by WD SSD Dash­bo­ard — ofi­cjal­ne­go narzę­dzia od Western Digi­tal. W przy­pad­ku naj­now­szych dys­ków SSD, WD Dash­bo­ard dostar­cza infor­ma­cji na temat pojem­no­ści i żywot­no­ści, tem­pe­ra­tu­ry, pręd­ko­ści inter­fej­su, moni­to­ro­wa­nia wydaj­no­ści oraz dostę­pu do aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia ukła­do­we­go i dia­gno­sty­ki S.M.A.R.T. Jeśli nie korzy­sta­my z inne­go opro­gra­mo­wa­nia tego typu, pole­cam zain­sta­lo­wać cho­ciaż­by ten. Według spe­cy­fi­ka­cji, dysk powi­nien wytrzy­mać 200 TB zapi­su, ale po mie­sią­cu użyt­ko­wa­nia [napraw­dę inten­styw­ne­go], opro­gra­mo­wa­nie poka­za­ło nadal 100% zapas tego parametru.

P1050288

Nowo­ścią w SN750 jest Tryb Gier, któ­ry unie­moż­li­wia przej­ście dys­ku w stan niskie­go pobo­ru mocy. Nowo­cze­sne dys­ki SSD auto­ma­tycz­nie i szyb­ko prze­cho­dzą w stan zmniej­szo­ne­go pobo­ru prą­du, co odbi­ja się na ich wydaj­no­ści, ale też obni­ża tem­pe­ra­tu­ry. Tym bar­dziej, jeśli mamy zamiar korzy­stać z Try­bu Gry, war­to dopła­cić do wer­sji z radia­to­rem. WD rekla­mu­je ten ficzer jako roz­wią­za­nie dla gra­czy, któ­rzy nie mogą sobie pozwo­lić na choć mili­se­kun­dę fre­eza lub laga, kie­dy dysk prze­szedł­by w tryb obni­żo­nej wydaj­no­ści. Powiem szcze­rze, nigdy nie zauwa­ży­łem, by w trak­cie gra­nia z dys­ku SSD, taka sytu­acja mia­ła miej­sce, więc cięż­ko mi powie­dzieć, czy ta tech­no­lo­gia rze­czy­wi­ście wyni­ka ze skarg użyt­kow­ni­ków, czy powsta­ła po to, by móc dopi­sać kolej­ny bajer w ulot­ce. Spo­tkał Was kie­dyś spa­dek wydaj­no­ści pod­czas grania?

Ale ok, włą­czy­łem Tryb Gier i zuży­cie ener­gii oraz tem­pe­ra­tu­ry w obu­do­wie nie­znacz­nie się powięk­szy­ły. Całość rato­wał radia­tor, dzię­ki któ­re­mu były to zale­d­wie 2–3 stop­nie Cel­sju­sza. Jest to praw­do­po­dob­nie do przy­ję­cia dla użyt­kow­ni­ków kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych z odpo­wied­nim chło­dze­niem kom­po­nen­tów, ale ci, któ­rzy chcą zain­sta­lo­wać SN750 w swo­im lap­to­pie, mogą nie się zdzi­wić, że bate­ria scho­dzi szyb­ciej, a wen­ty­la­to­ry szyb­ciej się roz­krę­ca­ją. Małym unie­do­god­nie­niem jest to, że opcja Tryb Gry jest wybie­ra­na w WD Dash­bo­ard, więc jeśli zauwa­ży­my, że coś nam prze­szka­dza, owszem moż­na go wyłą­czyć, ale wyma­ga to ponow­ne­go uru­cho­mie­nia komputera.

Benchmark

Uży­wa­łem Cry­stal­Di­sk­Mark 6.0.2 — wyni­ki sekwen­cyj­ne i loso­we, jak na screenach.

Oka­za­ło się, że WD Black SN750 to zdol­na bestia i z powo­dze­niem może kon­ku­ro­wać z inny­mi pro­du­cen­ta­mi — szcze­gól­nie patrząc na cenę, któ­ra nie­rzad­ko jest niż­sza niż u innych bio­rąc pod uwa­gę tą samą pojemność.

Zdję­cia — mamy ich masę i nigdy nie wywo­łu­je­my. Na warsz­tat wzią­łem 4 GB drob­nych pli­ków. Zobacz­my jak WD kopiu­je dane z inne­go SSD do fol­de­ru na swo­jej partycji:

Zdjęcia inny dysk na WD

Pręd­kość była ogra­ni­cza­na wydaj­no­ścią inne­go dys­ku SSD, któ­ry ma już swo­je lata, jed­nak widać, że dla WD Black przy­ję­cie tych danych w tak szyb­kim tem­pie to pest­ka. A teraz zobacz­my jak to wyglą­da z jed­nej par­ty­cji WD na dru­gą, też na tym samym dysku.

Zdjęcia z partycji WD na WD - 4 GB

Nie wiem jak Wy, ale ja jestem super zado­wo­lo­ny — musia­łem się nie­źle napo­cić, żeby uchwy­cić ten scre­en­shot, bo to okno zni­ka­ło w zale­d­wie 2–3 sekundy.

A co z poje­dyn­czy­mi, duży­mi pli­ka­mi? Za przy­kład niech posłu­ży zri­po­wa­na wer­sja fil­mu z wese­la, któ­ra ma 13,3 GB.

film ślubny 13 GB - Z innego dysku na WD

Podob­nie jak w przy­pad­ku zdjęć, ogra­ni­cze­niem jest tutaj wydaj­ność sta­re­go dys­ku. A teraz jak wyglą­da spra­wa z dużym pli­kiem rzu­ca­nym pomię­dzy par­ty­cja­mi tego same­go dysku?

film ślubny 13 GB - Z WD na WD

Coś czu­ję, że z WD moc­no się polu­bi­my. Gwo­li ści­sło­ści prze­no­si­łem też pli­ki z WD na inny dysk SSD, tutaj wynik był następujący:

FILM Z WD NA INNY

Zdjęcia z WD NA INNY

Scre­eny zosta­ły zro­bio­ny w momen­cie, kie­dy pręd­kość się usta­bi­li­zo­wa­ła. Suche testy to jed­no, ale w dobie chmur i dys­ków sieciowych/zewnętrznych, tego typu dane rzad­ko prze­no­si się pomię­dzy wła­sny­mi par­ty­cja­mi. Więc sprawdź­my mię­sko — gry, bo do tego prze­zna­czo­ny jest WD Black i tak jest reklamowany.

Wyobraź­cie sobie, że na tym dys­ku macie naj­now­sze, czę­sto potwor­nych roz­mia­rów gry, któ­re czę­sto ładu­ją się dłu­go na począt­ku, wczy­tu­jąc duże loka­cje. Ja wyobra­żać sobie nie muszę, bo taki np. Devil May Cry V łado­wał się tak szyb­ko, że nie zdą­ży­łem prze­czy­tać nawet jed­ne­go zda­nia na loading scre­enie zanim ten zniknął.

20190508_194606

WNIOSEK

Podob­nie jak więk­szość dys­ków SSD, war­tość dys­ku WD Black SN750 spro­wa­dza się do wydaj­no­ści za tę samą cenę. Dysk tra­fił na rynek w tym roku, więc nie moż­na za dużo powie­dzieć o jego awa­ryj­no­ści, ale patrząc na sto­su­nek ceny do pojem­no­ści i szyb­ko­ści, WD Black może nie­źle namie­szać w pla­nach kon­ku­ren­cji.  Patrzcie:

 • WD Black SN750 1TB: 948 PLN
 • Sam­sung 970 EVO 1TB: 996 PLN
 • Sam­sung 970 PRO 1TB: 1249 PLN
 • OCZ SSD RD400 1TB NVME: 1195 PLN

Nie wiem jak Wy, ale ja skła­da­jąc nową plat­for­mę, lubię sobie opty­ma­li­zo­wać budżet. Za 50 zł oszczęd­no­ści na i tak super wydaj­nym dys­ku, mogę doło­żyć te pie­nią­dze do np. lep­sze­go chło­dze­nia CPU.

Sta­wia­jąc się w pozy­cji Kowal­skie­go, któ­ry nie ma w domu plat­for­my testo­wej i nie jara­ją go cyfer­ki, a któ­ry kupił WD Black do gier — nie mogę wydać inne­go wer­dyk­tu niż ten: W niż­szej cenie od kon­ku­ren­cji, dosta­je­my tak samo, a cza­sa­mi nawet wydaj­niej­szy dysk [patrząc na moje wyni­ki z Cry­stal­Di­sk­Mark 6.0.2 i porów­nu­jąc je wyni­ka­mi innych redak­cji w Pol­sce]. Dla mnie kal­ku­la­cja jest pro­sta. Dodat­ko­wo wer­sja z radia­to­rem świet­nie wyglą­da — nawet dla oso­by, któ­ra z pery­fe­ria­mi nie ma nic wspól­ne­go [pozdra­wiam żonę].

Z całe­go ser­ca pole­cam i jestem cie­kaw Waszej opi­nii na temat WD Black SN750 :)