Skeltr to nie­ty­po­we połą­cze­nie kla­wia­tu­ry z przy­go­to­wa­nym slo­tem na wło­że­nie urzą­dze­nia mobil­ne­go – smart­fo­nu lub table­tu. Po co?

Urzą­dze­nia moż­na spa­ro­wać przez blu­eto­oth z kla­wia­tu­rą i np. odpi­sać na SMS‑a wstu­ku­jąc treść poprzez kla­wia­tu­rę Skeltr. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to znacz­ne przy­spie­sze­nie komu­ni­ka­cji mobil­nej. Oczy­wi­ście wszyst­ko jest moc­no uprosz­czo­ne i by prze­łą­czać się pomię­dzy try­bem kla­wia­tu­ry do PC i do mobil­nio­ków wystar­czy wci­snąć jeden przy­cisk w lewym-gór­nym rogu Skeltra.

Zaraz Ci odpiszę

Pro­wa­dze­nie kon­wer­sa­cji na Mes­sen­ge­rze nie wyma­ga teraz mini­ma­li­zo­wa­nia gry ani bra­nia tele­fo­nu do ręki. Wystar­czy jeden klik i już moż­na odpi­sać zna­jo­me­mu – nie wiem, czy gdy­by ROCCAT mi tego nie poka­zał, sam wpadł­bym na pomysł, że moż­na to jesz­cze bar­dziej uła­twić. Mam nadzie­ję, że pomy­sło­daw­ca dostał upra­gnio­ną podwyżkę.

Odpi­sy­wa­nie na wia­do­mo­ści to za mało? Wystar­czy, że pod­łą­czy­my do kla­wia­tu­ry zestaw słu­chaw­ko­wy z mikro­fo­nem i dodat­ko­wo zepnie­my tele­fon kablem mini-jack, by dru­gim przy­ci­skiem (z sym­bo­lem słu­chaw­ki) odbie­rać połą­cze­nia i pro­wa­dzić roz­mo­wy przez head­set. Koniec ze ścią­ga­niem słu­cha­wek, bo dzwo­ni dziew­czy­na, mama lub kolej­ny PR-owiec z dara­mi losu (wariant opty­mi­stycz­ny). Do zesta­wu jest też dołą­czo­ny kabel z koń­ców­ką micro-USB, któ­ry będzie na bie­żą­co łado­wał smart­fon lub tablet oraz dodat­ko­wa pod­pór­ka pod nad­gar­stek, jeśli ta stan­dar­do­wa oka­że się za krótka.

Aplikacja Twoim przyjacielem

Jeśli zain­sta­lu­je­my apli­ka­cję ROCCAT Swarm na smart­fo­nie, może­my zarzą­dzać np. pod­świe­tle­niem Skel­tra – ale to nie wszyst­ko! W dobie wszech­obec­nych apli­ka­cji towa­rzy­szą­cych, sta­ły pod­gląd na tele­fon to super spra­wa. A jeśli ktoś stre­amu­je, wrzu­ce­nie na ekran tele­fo­nu lub table­tu cha­tu z Twit­cha znacz­nie przy­spie­sza pro­ces inte­rak­cji z widza­mi, szcze­gól­nie jeśli nie posia­da­my dru­gie­go moni­to­ra z pod­glą­dem na Twitch/OBS. Swe­go cza­su sam tak robi­łem – prze­rzu­ca­łem czat Twit­cha w for­mie feedu IRC do pro­gra­mu na table­cie, ale wte­dy musia­łem pamię­tać o wyłą­cze­niu wyga­sza­nia pod­świe­tle­nia i zadbać o sta­łe źró­dło łado­wa­nia – teraz Skeltr robi to za mnie – jak dla mnie, full wypas :). Swarm pozwa­la na jesz­cze wię­cej – może­my np. moni­to­ro­wać tem­pe­ra­tu­rę pod­ze­spo­łów PC, a nawet odpa­lać gry z pozio­mu smartfona.

Roccat Skeltr soft

Jesz­cze jed­na rzecz bar­dzo mi się spodo­ba­ła. Po pobra­niu ROCCAT Swarm, dosta­je­my do dys­po­zy­cji dwa­na­ście punk­tów, któ­re może­my roz­dy­spo­no­wać w gło­so­wa­niu na naj­bar­dziej pożą­da­ną funk­cję. Po zebra­niu gło­sów, inży­nie­ro­wie fir­my widzą, na co jest naj­więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie i sta­ra­ją się wpro­wa­dzić tę funk­cję w następ­nej aktu­ali­za­cji. Nie spo­tka­łem się z taką for­mą zbie­ra­nia danych wcze­śniej, a moim zda­niem to lep­sza opcja niż zwy­czaj­na ankieta.

Wygląd jest kwestią indywidualną

Skeltr bar­dzo przy­po­mi­na serię Ryos, dłu­ga pod­pór­ka pod nad­garst­ki jest opcjo­nal­na, ale sze­ro­kość kla­wia­tu­ry może przy­tło­czyć kogoś, kto na biur­ku nie ma zbyt dużo miej­sca. Mam nadzie­ję, że w przy­szło­ści ROCCAT zde­cy­du­je się na smu­klej­szą, węż­szą i bar­dziej sty­lo­wą kla­wia­tu­rę, do któ­rej rów­nież będzie moż­na pod­piąć urzą­dze­nia mobilne.

Na minus muszę zali­czyć wyso­ką cenę – wer­sja któ­rą testo­wa­łem kosz­tu­je ponad 700 zł. Nie jestem w sta­nie zro­zu­mieć, skąd taka wyso­ka cena za kla­wia­tu­rę mem­bra­no­wą. Za co pła­ci­my? Za moduł blu­eto­oth? Za opro­gra­mo­wa­nie? Nie wiem, ale wg mnie prze­sa­dzo­no o co naj­mniej 200 zł.

Odwaga

Nie da się jed­nak ukryć, że ROCCAT poszedł w kie­run­ku, w któ­rym nie poszła żad­na inna fir­ma i zapre­zen­to­wa­ła dosyć inno­wa­cyj­ne podej­ście do kla­wia­tur biur­ko­wych. Za sam pomysł i chęć zmia­ny tego nud­ne­go seg­men­tu nale­ży się kom­ple­ment. Nie­wy­klu­czo­ne, że pomysł z obsłu­gą urzą­dzeń mobil­nych przez blu­eto­oth pod­chwy­cą też inne fir­my, a sam ROCCAT zacznie wypusz­czać jesz­cze wię­cej apli­ka­cji wspie­ra­ją­cych połą­cze­nie tele­fo­nu lub table­tu i klawiatury.

Gdy­bym dosyć moc­no korzy­stał z tele­fo­nu pod­czas pra­cy lub roz­ryw­ki przed kom­pu­te­rem, na pew­no roz­wa­żył­bym Skel­tra w swo­ich zaku­pach. Jeśli zda­rza się Wam grać i jed­no­cze­śnie pisać z kim­kol­wiek na Mes­sen­ge­rze lub z uży­ciem innej apli­ka­cji do tek­sto­wej komu­ni­ka­cji, na pew­no doce­ni­cie wygo­dę, jaką ofe­ru­je ROCCAT Skeltr. Nie­miec­cy inży­nie­rzy poszli w dobrym kie­run­ku i chęt­nie przyj­rzę się im kolej­nym pro­duk­tom. Oby zasko­czy­li mnie rów­nie moc­no, jak w przy­pad­ku tego modelu.

ROCCAT Skeltr — już nie wytłu­ma­czysz, że nie mogłeś odpisać
Wyko­na­nie70%
Opro­gra­mo­wa­nie85%
Pod­świe­tle­nie60%
Kla­wi­sze60%
Dodat­ko­we funk­cje100%
Cena60%
73%Punk­ta­cja
Oce­na czy­tel­ni­ków: (1 Gło­suj)
75%