Po raz pierw­szy w histo­rii, corocz­na, euro­pej­ska kon­fe­ren­cja Sony zosta­ła prze­ło­żo­na na Paris Games Week. Dotych­czas Sony pre­zen­to­wa­ło swo­je naj­now­sze gry na tar­gach Game­scom w Kolo­nii. Zbyt mały odstęp cza­so­wy pomię­dzy tego­rocz­ny­mi tar­ga­mi E3 w Los Ange­les i Game­sco­mem w Kolo­nii spo­wo­do­wał, że zde­cy­do­wa­no się prze­nieść kon­fe­ren­cję na Paris Games Week. Moim zda­niem był to bar­dzo dobry ruch, bowiem emo­cje po E3 i Game­sco­mem opa­dły, dewe­lo­pe­rzy mogli dopra­co­wać swo­je pre­zen­ta­cje, a gra­cze byli goto­wi na przy­ję­cie kolej­nych rewe­la­cji.

No to jedzie­my — Oto moje pod­su­mo­wa­nie kon­fe­ren­cji!

Na począt­ku obo­wiąz­ko­wy PR-owy bul­l­shit Jima Ryana o tym, jak to dla Sony waż­ne są tar­gi w Pary­żu. Cóż, coś powie­dzieć musiał.

Call of Duty: Black Ops III

Co poka­za­no?

 • Map­pac­ki na mie­siąc wcze­śniej przed inny­mi plat­for­ma­mi
 • Zom­bie Mode
 • Pre­zen­ta­cja Giant map z Season Pass [bo wie­cie, że będzie, praw­da?]

Po ogra­niu try­bu Mul­ti­play­er na War­saw Games Week jestem pełen opty­mi­zmu co do suk­ce­su tej pro­duk­cji. Zawsze byłem fanem serii Bat­tle­field, ale wystar­czy­ło 10 minut, bym poczuł, że bez­myśl­ne strze­la­nie bez tro­ski o odrzut bro­ni też mógł przy­nieść spo­ro rado­ści.

Star Wars: Bat­tle­front

Co poka­za­no?

 • Mapę Kyy­shak
 • Boha­te­rów: Boba Fet­ta, Hana Solo, Impe­ra­to­ra Pal­pa­ti­ne
 • Tryb w któ­rym mie­rzą się ze sobą Tie Figh­te­ry i X‑Wingi — ależ to pięk­nie wyglą­da!

Co tu dużo pisać — po alfie i becie Bat­tle­fron­ta, jest to mój obo­wiąz­ko­wy zakup w listo­pa­dzie. Ola już wie, że w tym mie­sią­cu, sushi nie będzie.

Stre­et Figh­ter VCon­so­le Exc­lu­si­ve na PS4

Co poka­za­no? 

 • Yoshi­no­ro Ono z czuł­ka­mi wbi­ja się na sce­nę i myśli, że wszy­scy go rozu­mie­ją :D
 • Dhal­sim
 • 6 boha­te­rów  za dar­mo do odblo­ko­wa­nia walu­tą dostęp­ną w grze [pew­nie furt­ka dla mikro­płat­no­ści]
 • Pre­mie­ra 16 lute­go 2016 – dzień przed moimi uro­dzi­na­mi. Przy­pa­dek?
 • Hehesz­ki z Hara­dy i płyn­ne przej­ście do…

Nie jestem wiel­kim fanem serii Cap­co­mu, bo moje ser­ce od lat nale­ża­ło Tek­ke­na, ale widzę postęp gra­ficz­ny i tech­nicz­ne wyma­ga­nia co do wymia­ta­nia w tej grze. Podzi­wiam umie­jęt­no­ści bar­dziej doświad­czo­nych kole­gów i trak­tu­ję to jako dobrą grę do odstre­so­wa­nia po pra­cy. Moja ulu­bio­na seria do oglą­da­nia pod­czas tur­nie­jów EVO, więc rozu­miem jej poten­cjał, ale sam raczej nie będę w wymia­tał. Dużo bar­dziej inte­re­su­je mnie…

Tek­ken 7

Co poka­za­no:

 • Poin­for­mo­wa­no, że minę­ło już 20 lat od pre­mie­ry pierw­sze­go Tek­ke­na!
 • Krót­kie stresz­cze­nie poprzed­nich serii

Poską­pio­no frag­men­tów z roz­gryw­ki, na któ­re cze­ka­li gra­cze. Moż­na by pomy­śleć, że w zwia­stu­nach tego typu gier, to wła­śnie game­play powi­nien prze­wa­żać, ale tutaj może to ozna­czać jed­no — do pre­mie­ry może­my jesz­cze tro­chę pocze­kać. Cokol­wiek by nie poka­za­li, ja już się jaram i chcę w to zagrać od razu.

Bat­tle­born

Co poka­za­no:

 • Co-op z zabi­ja­niem potwor­ków boha­te­ra­mi w sty­lu League of Legends
 • Beta na PS4 dopie­ro w przy­szłym roku, pre­mie­ra 6 lute­go 2016.

Ogra­łem na War­saw Games Week — przy­jem­ne, ale znu­dzi­ło po 5 minu­tach, kie­dy padł ser­wer.  Raczej nie jestem zain­te­re­so­wa­ny.

Boun­dless

Co poka­za­no?

 • Mine­craft-like roz­gryw­ka
 • Skie­ro­wa­na dla naj­młod­szych, barw­na przy­go­da
 • Open world z poten­cja­łem budow­ni­czo-przy­go­do­wym

Mine­craft do mnie nie tra­fia, w tym przy­pad­ku doce­niam pomysł i myślę, że fani pro­duk­cji Not­cha się sku­szą, ja jed­nak podzię­ku­ję.

Avi­cii Vec­tor

Co poka­za­no?

 • Klon Ampli­tu­de i Audio­surf od Avi­cii
 • Kolej­na gra muzycz­no-wyści­go­wa
 • Bar­dziej cie­ka­wost­ka niż peł­no­praw­na gra

No Man’s Sky — Con­sole PS4 Exc­lu­si­ve

Co poka­za­no?

 • Nic nowe­go — każ­dy wie o czym będzie gra, więc zwia­stun miał tyl­ko pod­trzy­mać zain­te­re­so­wa­nie
 • Pre­mie­ra Czer­wiec 2016

Wie­lo­krot­nie pisa­łem już o tej grze i mówi­łem na pod­ca­ście — jestem zain­try­go­wa­ny moż­li­wo­ścia­mi i roz­mia­rem tego uni­wer­sum, ale boję się, że wie­lu gra­czy nawet nie spró­bu­je roz­gryw­ki, bowiem będą się czu­li nic nie­zna­czą­cy w tak ogrom­nym świe­cie. Trzy­mam jed­nak kciu­ki, by tego typu ambit­ne pro­duk­cje zaczę­ły na sie­bie zara­biać.

Mat­ter­fall

Co poka­za­no?

 • Cine­ma­tic tra­iler
 • Futu­ry­stycz­ny świat
 • Boha­ter w egzosz­kie­le­cie
 • Roz­pik­se­lo­wa­ni prze­ciw­ni­cy

Patrząc na poprzed­nie pro­duk­cje House­ma­rque, obsta­wiam twin-stick sho­oter a la Dead Nation — ale co się dzi­wić — jeśli jed­na pro­duk­cja zdo­by­ła popu­lar­ność, to zrób­my to samo w innym set­tin­gu. Cze­kam, bo uwiel­biam takie gry w co-opie.

Rat­chet & Clank — PS4 Exc­lu­si­ve

Co poka­za­no?

 • Kla­sycz­na roz­gryw­ka w odno­wio­nej odsło­nie przy­gód Rat­che­ta i Clan­ka
 • Dla wie­lu będzie to pierw­sza odsło­na, więc Insom­niac Games dokła­da wszel­kich sta­rań, by był to rów­nie przy­jem­ny tytuł, jak te kla­sycz­ne z PS2.
 • 1080p/60 FPS

Tytuł ten był obec­ny do ogra­nia na War­saw Games Week, wyglą­da nie­ziem­sko pla­stycz­nie. Twór­cy sta­ra­ją się, by cho­dził w 60 klat­kach na sekun­dę. Jest to moim zda­niem wiel­ka szan­sa na powrót kla­sycz­nych przy­go­dó­wek na nowej gene­ra­cji kon­sol. Pre­mie­ra w 2016 roku.

Hori­zon Zero Dawn — PS4 Exc­lu­si­ve

Co poka­za­no?

 • Dokład­nie ten sam frag­ment co w pierw­szym zwia­stu­nie
 • Robo-żyra­fy
 • Róż­ne typy strzał
 • Ude­rze­nia łukiem, są rów­nie sku­tecz­ne co strze­la­nie

Sony moc­no pro­mo­wa­ło to, że będzie moż­na zoba­czyć Hori­zon przed pre­mie­rą na tar­gach War­saw Games Week. Oka­za­ło się, że przed­sta­wi­cie­le Guer­ril­la Games poka­za­li nam dokład­nie ten sam zwia­stun, któ­ry już widzie­li­śmy na E3, a następ­nie ten sam frag­ment roz­gryw­ki, któ­ry pocho­dził z tego eta­pu. Gra była w fazie pre-alpha i zda­rza­ło się jej przy­ci­nać, ale po mecha­ni­ce i gra­fi­ce moż­na nasta­wiać się na cał­kiem solid­ny tytuł. Nie­ste­ty na Paris Games Week był to chy­ba ten sam build, bowiem co chwi­lę zda­rza­ło mu się przy­ci­nać i wąt­pię, że była to tyl­ko i wyłącz­nie wina stre­amu.

Blo­od­Bor­ne — The Old Hun­tersPS4 Exc­lu­si­ve

Co poka­za­no?

 • Doda­tek The Old Hun­ters przed­sta­wia kosz­mar­ny świat, w któ­rym uwię­zie­ni są łow­cy. Dostęp­ne będą nowe obsza­ry, bro­nie, tajem­ni­ce, przed­mio­ty i kostiu­my.
 • Bez ory­gi­nal­nej wer­sji gry nie zagra­cie w doda­tek.
 • W przy­szłym mie­sią­cu wyj­dzie edy­cja kom­plet­na [pod­staw­ka, DLC]
 • Będą nowe tro­fea.

Wię­cej, cię­żej, mrocz­niej. DLC zabie­rze nas ponow­nie do opa­no­wa­ne­go przez masz­ka­ry mia­sta Yhar­nam, jed­nak tym razem pozna­my rejo­ny, któ­re nie były dostęp­ne w pod­sta­wo­wej wer­sji gry. Strzeż­cie się, bowiem jeśli pod­staw­ka była dla Was zbyt pro­sta, doda­tek ma wyci­skać ostat­nie poty. Mania­cy gier From Softwa­re nie pła­czą, wręcz prze­ciw­nie, zacie­ra­ją ręce. Ja też!

Dri­vec­lub Bikes - PS4 Exc­lu­si­ve

Co poka­za­no?

 • Moto­ry!
 • Reali­stycz­ne zacho­wy­wa­nie się cie­czy i reak­cja pojaz­dów na np. mokrą nawierzch­nię.
 • Łań­cuch pojaz­dów zacie­śnia się i roz­luź­nia zgod­nie z pra­wa­mi mecha­ni­ki.
 • Opo­ny roz­cią­ga­ją się pod wpły­wem zmia­ny ciśnie­nia oraz w przy­pad­ku naci­sku.
 • Stan­da­lo­ne expan­sion — nie potrze­bu­je pod­staw­ki
 • Już dostęp­ne w skle­pie! Cena 84 zł.

Gra­ficz­nie wyglą­da prze­pięk­nie, nie­ste­ty nie mia­łem jesz­cze oka­zji spraw­dze­nia moto­cy­kli w akcji. Cie­kaw jestem czy Bikes obro­ni się tak samo jak Dri­vec­lub, któ­re nie jest do koń­ca tak zręcz­no­ścio­we, jak myśle­li­śmy przed pre­mie­rą w zeszłym roku.

Gra­vi­ty Rush 2

Co poka­za­no?

 • Kon­ty­nu­acja jed­nej z naj­lep­szych gier na Play­Sta­tion Vita.
 • Prze­nie­sie­nie serii na Play­Sta­tion 4 pozwa­la na jesz­cze lep­szą opra­wę audio-wizu­al­ną
 • Pre­mie­ra: jesień 2016

Nie­ste­ty nie mia­łem oka­zji skoń­czyć pierw­szej czę­ści przed pozby­ciem się PS Vity, ale zewsząd docie­ra­ły do mnie gło­sy, że była to jed­na z nie­licz­nych, bar­dzo dobrych plat­for­mó­wek 3D na tę kie­szon­sol­kę. Dla wie­lu jest to dłu­go wycze­ki­wa­na kon­ty­nu­acja, więc nie mogło jej zabrak­nąć na tej kon­fe­ren­cji.

Unchar­ted 4: Kres Zło­dzie­ja - PS4 Exc­lu­si­ve

Co poka­za­no?

 • Pokaz moż­li­wo­ści try­bu mul­ti­play­er
 • Wię­cej, szyb­ciej, płyn­niej
 • 60 kla­tek w try­bie mul­ti­play­er
 • 4–13 grud­nia odbę­dzie się zamknię­ta beta
 • 18.03 2016 – pre­mie­ra peł­nej wer­sji gry.

Jestem ocza­ro­wa­ny tym tytu­łem jak nasto­lat­ka na kon­cer­cie One Direc­tion. Mogą mi poka­zać co chcą, ja i tak rzu­cam pie­niędz­mi w tele­wi­zor. Jestem fanem serii Unchar­ted i dobrze mi z tym.  Nie podo­ba mi się jedy­nie mul­ti­play­er z ele­men­ta­mi nad­przy­ro­dzo­ny­mi [vide totem wysy­sa­ją­cy dusze]. BYLE DO MARCA!

Dre­ams - PS4 Exc­lu­si­ve

Co poka­za­no?

 • Kolej­na gra Media Mole­cu­le
 • To nie tyl­ko gra, to doświad­cze­nie”.
 • Skie­ro­wa­na do naj­młod­szych.
 • Peł­na dowol­ność przy­gód.
 • Furt­ka dla spo­łecz­no­ści i ich kre­atyw­nych eta­pów

Nie jestem wiel­kim fanem gier Media Mole­cu­le — są dla mnie nie­co zbyt infan­tyl­ne i o ile są faj­ne do co-opa z naj­młod­szy­mi, tak nie widzę sie­bie dłu­bią­ce­go godzi­na­mi w edy­to­rze. Na pew­no sprze­daż będzie zado­wa­la­ją­ca, a rze­sza rodzi­ców zasią­dzie przed kon­so­lą z pocie­cha­mi, ale nie jestem tar­ge­tem.

WiLDExc­lu­si­ve PS4

Co poka­za­no?

 • Niedź­wie­dzia “nie­do­za­je­ba­nia”
 • Wcie­la­nie się w róż­ne zwie­rzę­ta [orzeł, kró­lik]
 • Obco­wa­nie z natu­rą w celu wyko­na­nia zada­nia
 • Dość pry­mi­tyw­ne śro­do­wi­sko [dosłow­nie i prze­no­śni]

Mam nadzie­ję, że wie­cie kto to Michel Ancel? [ojciec serii Ray­man]. Jego stu­dio Wild She­ep pro­po­nu­je nam dosyć cie­ka­wą pro­duk­cję, w któ­rej wcie­la­my się w sza­ma­na pry­mi­tyw­ne­go ple­mie­nia, któ­ry by oca­lić jed­ną z jego przy­ja­ció­łek, musi udać się na audien­cję do bogi­ni-węża [cyc­ki appro­ved]. Przy­naj­mniej tyle widzie­li­śmy w zapre­zen­to­wa­nym powy­żej zwia­stu­nie. Wyglą­da dosyć cie­ka­wie, jed­nak nie wiem czy ten frag­ment jest w sta­nie prze­ko­nać mnie do sie­bie swo­im kli­ma­tem i set­tin­giem. Nie prze­ma­wia­ją do mnie pre­hi­sto­rycz­ne kli­ma­ty WiLD, dato­wa­ne na 10 tysię­cy lat przed naszą erą. Nie widzę nicze­go cie­ka­we­go w tej roz­gryw­ce, więc raczej nie będę zain­te­re­so­wa­ny losa­mi tej pro­duk­cji.

Seg­ment Play­Sta­tion VR:

RIGS: Mecha­ni­sed Com­bat

Until Dawn: Rush of Blo­od

Robin­son: The Jour­ney

Bat­tle­zo­ne

The Walk

VR w wiel­kim skró­cie:

Nie­ste­ty z racji mojej wady wzro­ku, Play­Sta­tion VR nie znaj­du­je się na liście zaku­pów. Zazdrosz­czę jed­nak wszyst­kim, któ­rzy mie­li już oka­zję testo­wać ten wyna­la­zek, cho­ciaż­by na tar­gach War­saw Game Week. Doce­niam wyj­ście poza ramy pro­stych gier, bowiem zarów­no Until Dawn jak i RIGS wyglą­da­ją na coś wię­cej niż popier­dół­ki. Zasta­na­wia­li­śmy się na Twit­te­rze, czy w kolek­cjo­ner­ce Until Dawn na Play­Sta­tion VR nie powin­no się doda­wać obo­wiąz­ko­wych pie­luch do zesta­wu. Jed­no jest pew­ne — ja bym nie wytrzy­mał star­cia z prze­ra­ża­ją­cy­mi klau­na­mi. Sza­cun dla każ­de­go, kto zde­cy­du­je się ogry­wać ten tytuł.

Na koniec bom­by!

Gran Turi­smo Sport! Exc­lu­si­ve PS4

Co poka­za­no?

 • Wystar­czył napis Poly­pho­ny Digi­tal, by sala zawrza­ła!
 • Część będzie w peł­ni poświę­co­na spor­tom moto­ro­wym.
 • W grze znaj­dzie­my try­by dwóch mistrzostw FIA GT. Odby­wać się będą jed­no­cze­śnie w tym samym cza­sie, co ich real­ne odpo­wied­ni­ki. Zwy­cięz­cy zosta­ną nagro­dze­ni przez FIA rów­no­cze­śnie ze zwy­cięz­ca­mi wyści­gów na żywo, co będzie nie lada grat­ką dla fanów wir­tu­al­nych wyści­gów.

Kazu­no­ri Yamau­chi wcho­dzi na sce­nę i zapo­wia­da Gran Turi­smo Sport. Emo­cje opa­da­ją, bowiem wie­lu z nas pamię­ta Gran Turi­smo Pro­lo­gue, któ­ry tak napraw­dę był płat­nym demem. Jeśli taki jest plan PD na zyska­nie cza­su do pre­mie­ry Gran Turi­smo 7, to nie pochle­biam takie­go postę­po­wa­nia. Dopie­ro na począt­ku 2016 roku ma ruszyć ofi­cjal­na, publicz­na beta, więc patrząc na cykl wydaw­ni­czy stu­dia Yamau­chie­go, w peł­nia­ka zagra­my pew­nie w 2018 roku.  Play­Sta­tion VR com­pa­ti­ble.

DETROIT: Beco­me Human Exc­lu­si­ve PS4

Co poka­za­no?

 • Pro­ject Kara docze­kał się wła­snej gry.
 • Histo­ria opo­wie o losach andro­ida o imie­niu Kara.
 • Kara zdol­na jest odczu­wa­nia ludz­kich emo­cji i wta­pia się w tłum ludzi, patrząc, jak pomia­ta­ją jej pobra­tym­ca­mi.
 • Będzie pró­bo­wa­ła zmie­nić ich los, jed­no­cze­śnie pró­bu­jąc odkryć swo­je wła­sne JA.
 • David Cage obie­cu­je moc­no psy­cho­lo­gicz­ne podej­ście do tema­tu sztucz­nej inte­li­gen­cji, o któ­rej pisa­łem m.in. tutaj.
 • Za sce­na­riusz nie odpo­wia­da wyłącz­nie David Cage [Dzię­ki Bogu!] — histo­rię współ­two­rzył Joel Janis­se, by zapew­nić spój­ność opo­wie­ści.

Jestem chy­ba jed­nym z nie­licz­nych, któ­rzy lubią two­ry Davi­da Cage­’a. Owszem, mają pew­ne nie­ści­sło­ści, a sce­na­riusz lubi gubić się sam we wła­snych zezna­niach, jed­nak jako wiel­ki fan kina i powie­ści nie zawsze reali­stycz­nych, łykam kolej­ne gry jak mło­dy peli­kan. Fah­ren­he­it roz­po­czął u mnie erę inne­go typu emo­cji [sło­wo uwiel­bia­ne przez Cage­’a], kon­ty­nu­ował to Heavy Rain, a Bey­ond: Dwie Dusze dosłow­nie roz­ło­żył mnie na łopat­ki.

Lubię tego typu pro­duk­cje i nie prze­szka­dza mi ich linio­wość — dla mnie to inte­rak­tyw­ne fil­my, któ­re dostar­cza­ją wie­lu prze­żyć, któ­rych nie dosta­wa­łem nigdzie indzie i za to im chwa­ła. Rzad­ko się zda­rza, że gra szar­ga moimi emo­cja­mi i wyplu­wa mnie wraz z ostat­nią sce­ną przed napi­sa­mi koń­co­wy­mi. Grom Davi­da Cage­’a to się uda­je i cho­ciaż­by za to, będę je sza­no­wał i bro­nił w każ­dej dys­ku­sji. Bo chy­ba wła­śnie o emo­cje i prze­ży­cia w gra­niu tak napraw­dę cho­dzi, praw­da?


Jeśli miał­bym pod­su­mo­wać tę kon­fe­ren­cję, to powie­dział­bym, że była to typo­wa roz­pi­ska Sony. Zacząć gło­śny­mi, dobrze zna­ny­mi tytu­ła­mi, poka­zać coś nowe­go i zachę­ca­ją­ce­go, przejść do ostat­nie­go sprzę­tu [w tym przy­pad­ku Play­Sta­tion VR] i zakoń­czyć bom­ba­mi, o któ­rych będzie­my gło­śno mówić. Nie spo­dzie­wa­łem się np. Gran Turi­smo i Detro­it: Beco­me Human i cho­ciaż­by dla tych dwóch tytu­łów war­to było śle­dzić tę kon­fe­ren­cję. Było momen­ta­mi zabaw­nie, momen­ta­mi żenu­ją­co i przy­nud­na­wo, ale Sony wie jak dobrze koń­czyć kon­fe­ren­cje, by zatrzeć poprzed­nie, mniej pozy­tyw­ne emo­cje.

Dopi­sa­łem parę tytu­łów do listy obser­wo­wa­nych, o innych dowie­dzia­łem się wie­lu cie­ka­wo­stek, a hity — jak to hity, są obo­wiąz­ko­we dla każ­de­go posia­da­cza Play­Sta­tion 4. To będzie dobry okres dla każ­de­go, kto zde­cy­do­wał się pozo­stać lub dołą­czyć do obo­zu Sony. Na wiel­ki plus moż­na zali­czyć poka­za­nie spo­rej licz­by tytu­łów cał­ko­wi­cie na wyłącz­ność lub tych, któ­re będą cza­so­wy­mi pereł­ka­mi na Play­Sta­tion 4.

Czy­ta­jąc komen­ta­rze w sie­ci, wyda­je mi się, że tyl­ko ja odsze­dłem od kom­pu­te­ra zado­wo­lo­ny — pro­szę utwierdź­cie mnie w prze­ko­na­niu, że nie jestem sam! :)