Iiy­ama XUB3490WQSU – 34-calo­we mon­strum, któ­re sku­tecz­nie zastę­pu­je dwa stan­dar­do­we moni­to­ry. Roz­dziel­czość 3440 x 1440p na mato­wej matry­cy AH-IPS to świet­na spra­wa dla gra­fi­ków, mon­ta­ży­stów audio-wideo i entu­zja­stów pra­cy na wie­lu oknach. A ile kolumn w twe­et­dec­ku moż­na zmie­ścić! Wystar­czy pod­łą­czyć moni­tor kablem Display­Port lub HDMI (dołą­cza­ne do zesta­wu) i już moż­na zacząć obco­wać z tym nie­ty­po­wym w roz­mia­rze i pro­por­cji pane­lem.

Co my tu mamy?

Miesz­kam w kawa­ler­ce, gdzie każ­dy cen­ty­metr miej­sca jest na wagę zło­ta. Podob­nie mam z miej­scem robo­czym na pul­pi­cie kom­pu­te­ra. Chcę dużej gęsto­ści pik­se­li na każ­dym cm2 powierzch­ni i jak naj­więk­szej roz­dziel­czo­ści. Testo­wa­łem już moni­to­ry 4K, ale nie widzę zasto­so­wa­nia tej tech­no­lo­gii w domo­wym moni­to­rze, pod­czas gdy wie­le apli­ka­cji nie ofe­ru­je ska­lo­wa­nia inter­fej­su pod tę roz­dziel­czość. Swe­go cza­su marzył mi się zestaw dwóch moni­to­rów 24” obok sie­bie, ale tym co dener­wo­wa­ło mnie naj­bar­dziej była ram­ka na środ­ku, w miej­scu łącze­nia dwóch matryc. Tak, wiem, wyma­ga­ją­cy jestem, ale co pora­dzę – cięż­ko mnie zado­wo­lić. Tym bar­dziej zdzi­wi­łem się, kie­dy z począt­ko­wo hej­to­wa­ne prze­ze mnie roz­wią­za­nie, czy­li ogrom­ne moni­to­ry ultra pano­ra­micz­ne, oka­za­ły się bar­dzo prak­tycz­ne.

spiegelung_blitz_fingerabdruck

Więk­szość apli­ka­cji wspie­ra już widok w usta­wie­niu 21:9, więc nie uświad­czy­my tu błęd­ne­go ska­lo­wa­nia jak w np. nie­któ­rych moni­to­rach 4K, chy­ba, że na wła­sne życze­nie — ale kto tak robi? Waż­na uwa­ga, jedy­nie pod­łą­cze­nie kablem Display­Port lub HDMI 2.0 pozwo­li na usta­wie­nie natyw­nej roz­dziel­czo­ści w mak­sy­mal­nie 75 Hz odświe­ża­nia. Gra­cze mogą poczuć się zawie­dze­ni, bo XUB3490WQSU nie wspie­ra ani AMD Fre­eSync, ani Nvi­dia G‑Sync, ale tu nie ma się co oszu­ki­wać – to nie jest moni­tor do gra­nia (choć to też testo­wa­łem, a co!).

Co z zewnątrz?

W kwe­stii wyglą­du, Iiy­ama nie zaska­ku­je, mamy tu do czy­nie­nia ze stan­dar­do­wą, pla­sti­ko­wą ramą, któ­ra u dołu urzą­dze­nia jest grub­sza, a po bokach i u góry ultra-cien­ka. Zanim krzyk­nie­cie z rado­ści, spie­szę donieść, że oprócz dołu, obraz posia­da czar­ny mar­gi­nes, więc nie może­my się cie­szyć nie­mal­że bez­ram­ko­wym obra­zem. Rozu­miem, że w przy­pad­ku tego typu sprzę­tu, bar­dziej inte­re­su­je nas to, co mamy na ekra­nie i jak to wyglą­da, ale pła­cąc 3200 zł za moni­tor, moż­na ocze­ki­wać choć odro­bi­ny awan­gar­dy. Pod­sta­wa moni­to­ra pozwa­la na jego regu­la­cję w pio­nie (zakres 13 cm), prze­chy­la­nie 45 stop­ni w lewo lub pra­wo i odgię­cie do tyłu o 20 stop­ni. Wszel­kie przy­ci­ski do usta­wia­nia para­me­trów moni­to­ra znaj­dzie­my pod dol­ną bel­ką, a ich ozna­cze­nia na fron­cie nie nale­żą do naj­bar­dziej widocz­nych. Jed­ni uzna­ją to za wadę, inni doce­nią asce­tyzm, ale tak napraw­dę jak czę­sto zmie­nia­my te usta­wie­nia po zna­le­zie­niu swo­ich ulu­bio­nych? Ja robi­łem to tyl­ko w przy­pad­ku try­bu Eco – wie­czo­rem ściem­nia­łem obraz o 40%, co pozwo­li­ło nie męczyć się moim oczom pod­czas dłu­gich sesji w Over­watch. Wspo­mnia­łem już, że mimo wszyst­ko gra­łem na tym moni­to­rze? :)

1fc92593-178c-488e-a72a-360bd0c3c39c

Muszę jesz­cze moc­no pochwa­lić Iiy­amę, bo przy tego typu roz­mia­rze moni­to­ra, pro­du­cen­ci czę­sto ole­wa­ją pod­staw­ki i całość może drgać przy moc­niej­szym wci­ska­niu kla­wia­tu­ry lub mimo­wol­nym kop­nię­ciu sto­łu, a w przy­pad­ku testo­wa­ne­go XUB3490WQSU o niczym takim nie ma mowy. Przy nor­mal­nym toku użyt­ko­wa­nia, moni­tor niczym ska­ła stoi nie­ru­cho­mo na pod­sta­wie i nawet ktoś moc­no wyczu­lo­ny na naj­mniej­sze poru­sze­nia matry­cy, będzie zado­wo­lo­ny. Oczy­wi­ście jest też opcja powie­sze­nia na ścia­nie – stan­dar­do­wy zaczep VESA 100x100 w zupeł­no­ści wystar­czy.

Porty USB i głośniki

Jeśli cier­pi­cie na nad­miar kabli pod kom­pu­te­rem lub chce­cie nie­co sobie dogo­dzić, Iiy­ama przy­go­to­wa­ła zestaw por­tów USB z boku moni­to­ra. Do dys­po­zy­cji mamy dwa por­ty USB 3.0, z cze­go jeden jest wykoń­czo­ny na żół­to – ozna­cza to, że może­my do nie­go pod­piąć kabel łado­war­ki tele­fo­nu, a ten nała­du­je się z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii Fast­Char­ge. Jeśli nie­po­trzeb­ne Wam USB 3.0, moni­tor ma jesz­cze dodat­ko­we dwa por­ty USB 2.0, do któ­rych jak naj­bar­dziej moż­na pod­łą­czyć np. mysz­kę lub kla­wia­tu­rę. Gwo­li ści­sło­ści war­to poin­for­mo­wać, że XUB3490WQSU ma jesz­cze gło­śni­ki. Nie­ste­ty tyle moż­na o nich powie­dzieć, bo po usły­sze­niu cze­go­kol­wiek z tych mem­bran, czym prę­dzej pod­łą­cza­łem z powro­tem swo­je gło­śni­ki, któ­re choć mógł­bym dziś sprze­dać wyłącz­nie za miskę żur­ku i pamię­ta­ją jesz­cze cza­sy gim­na­zjum — gra­ją lepiej. Aż dziw bie­rze, że jesz­cze żaden pro­du­cent nie zde­cy­do­wał się na dołą­cze­nie do moni­to­ra sound­ba­ru lub lep­szej jako­ści gło­śni­ków, sko­ro tanie zesta­wy za 100–200 zł z mar­ke­tu są w sta­nie zagrać głę­biej. W moni­to­rze za gro­sze jesz­cze zro­zu­miem, ale wyda­jąc ponad 3 tysią­ce, mogę narze­kać.

Z kolorami ciężko, ale jest PiP

Iiy­ama XUB3490WQSU pokry­wa 100% pale­ty barw sRGB i 78% pale­ty Ado­beRGB. Mar­twi mnie dru­ga war­tość, bo przy matry­cy AH-IPS to wła­śnie naj­wier­niej­sze odwzo­ro­wa­nie barw prze­ma­wia za zaku­pem jed­ne­go lub inne­go mode­lu moni­to­ra. Jak jest w prak­ty­ce? Moja dziew­czy­na korzy­sta z moni­to­ra o 99% pokry­ciu pale­ty barw Ado­beRGB, usta­wi­li­śmy moni­to­ry według zale­ca­nych na forach dla pro­fe­sjo­na­li­stów war­to­ści i odpa­li­li­śmy te same sam­ple fil­mów i te same gale­rie zdjęć. Nie­ste­ty Iiy­ama pole­gła w bez­po­śred­nim teście, co nie ozna­cza, że obraz jest brzyd­ki. Jeśli ktoś wcze­śniej nie miał porów­na­nia pomię­dzy matry­ca­mi TNIPS, od razu powie, że IPS wyświe­tla o wie­le ład­niej­szy obraz. Owszem, przy tak dużej matry­cy cię­żej o wier­ne odwzo­ro­wa­nie barw, ale dam sobie wło­sy ściąć, że o ile na co dzień nie pra­cu­je­cie z Pho­to­sho­pem lub obrób­ką wideo, 99% z Was nie zauwa­ży róż­ni­cy pomię­dzy dobrze ska­li­bro­wa­ny­mi matry­ca­mi AH-IPS z 78% i 99% pokry­cia Ado­be RGB, jeśli nie posta­wi ich obok sie­bie.

Do pra­cy naj­czę­ściej wybie­ra­łem tryb Pic­tu­re-in-Pic­tu­re, któ­ry dzie­lił ekran na dwa, nie­za­leż­ne, rów­nie podzie­lo­ne ekra­ny. Dzię­ki cze­mu uni­ka­łem sytu­acji z począt­ku tek­stu, gdzie ram­ka moni­to­ra szpe­ci­ła miej­sce łącze­nia dwóch mniej­szych moni­to­rów. Samo włą­cze­nie tej opcji to rap­tem parę wci­śnięć przy­ci­sku na obu­do­wie, więc nie wyma­ga spo­re­go nakła­du pra­cy, a o zale­cie tego typu try­bu nie muszę niko­go prze­ko­ny­wać. Każ­dy kto miał przy­jem­ność pra­co­wać lub po pro­stu korzy­stać z kom­pu­te­ra na dwóch moni­to­rach wie o czym piszę. Na jed­nym ekra­nie może się zda­rzyć, że nie­któ­re pro­gra­my nie­po­trzeb­nie roz­cią­ga­ły się na całą dłu­gość ekra­nu, co w przy­pad­ku XUB3490WQSU było po pro­stu nie­prak­tycz­ne. Wyobraź­cie sobie pra­cę nad doku­men­tem w Wor­dzie, gdzie stro­na zaj­mu­je zale­d­wie 1/3 ekra­nu na środ­ku, a po lewej i pra­wej macie tyleż samo sza­rej prze­strze­ni, któ­ra do nicze­go nie słu­ży.

Gram!

Napi­szę to trze­ci raz – pomi­mo, że ten moni­tor nie jest prze­wi­dzia­ny do gier, nie mogłem zaprze­pa­ścić takiej oka­zji i odpa­lić parę tytu­łów w roz­dziel­czo­ści 3440 x 1440. Dla moje­go GTX 1070 nie było to żad­ne wyzwa­nie, co dobit­nie poka­zał mi naj­now­szy DOOM, gene­ru­jąc w tej roz­dziel­czo­ści, na usta­wie­niach ultra, ponad 70 kla­tek na sekun­dę. Poni­żej zoba­czy­cie małą gale­rię naj­now­szych gier w natyw­nej roz­dziel­czo­ści moni­to­ra.

Czy da się wzro­kiem ogar­nąć ponad 80 cm w pozio­mie z odle­gło­ści pół metra? Na począt­ku jest cięż­ko, ale wystar­czy dzień/dwa, by w peł­ni się przy­zwy­cza­ić. A co potem? Orgia. Jak z nie­ba spa­dła mi beta Bat­tle­field 1. Naj­wyż­sze deta­le, natyw­na roz­dziel­czość i wyru­szy­łem na pod­bój. Wra­że­nia są nie­sa­mo­wi­te i aż żal, że XUB3490WQSU nie jest choć tro­chę zakrzy­wio­ny – immer­sja była­by jesz­cze więk­sza. O oskar­ża­niu o oszu­ki­wa­nie „bo nie mia­łeś szans mnie widzieć tak dale­ko z lewej” już nie piszę, bo to mnie naj­bar­dziej pod­czas tych testów śmie­szy­ło. Jedy­ny minus gra­nia w takiej pro­por­cji obra­zu to pole widze­nia – nie­któ­re gry nie mają moż­li­wo­ści regu­lo­wa­nia war­to­ści FOV i mniej odpor­ni mogą narze­kać na nie­na­tu­ral­ny kąt widze­nia posta­ci i pre­zen­cji obra­zu, z efek­tem fisheye na cze­le. Nie­ste­ty dopó­ki pro­du­cen­ci nie będą w 100% świa­do­mi tej roz­dziel­czo­ści i for­ma­tu, a co za tym idzie będą dołą­czać sto­sow­ne opcje w menu, będzie­my zmu­sze­ni na szu­ka­nie roz­wią­zań na wła­sną rękę, z mody­fi­ka­cją usta­wień gry w pli­ku z kon­fi­gu­ra­cją gra­fi­ki na cze­le.

Inpu­tlag wyno­si mniej wię­cej 13–14 ms po wyłą­cze­niu wszyst­kich polep­sza­czy obra­zu, więc tra­ge­dii nie ma, ale do naj­szyb­szych matryc TN, XUB3490WQSU nie ma star­tu. Nie daję tu minu­sa, bo „widzia­ły gały co bra­ły”. Ten moni­tor ma wyświe­tlać dobre bar­wy, a nie być demo­nem szyb­ko­ści. Tak samo jak w przy­pad­ku matryc TN nie ocze­ku­je­my ide­al­nych kątów widze­nia i barw, któ­re AH-IPS zapew­nia nie­mal­że z auto­ma­tu.

lueftung2_oben

Nale­ży też wziąć pod uwa­gę to, że jeśli szu­ka­my moni­to­ra do fil­mów, to o ile nie będzie­my wyświe­tlać mate­ria­łu w natyw­nej roz­dziel­czo­ści [co jest cięż­kie do zna­le­zie­nia], to obraz będzie nie­na­tu­ral­nie roz­cią­gnię­ty i może wyda­wać się, że nawet fil­my w Ful­lHD wyglą­da­ją prze­cięt­nie. Poma­ga odda­le­nie się od moni­to­ra, ale co to za fraj­da? Przyj­dzie nam pocze­kać na mate­ria­ły w 4K, ale nie­ste­ty nie mia­łem przy­jem­no­ści ich oglą­dać na tym moni­to­rze. Ale jest inna opcja! Pic­tu­re-in-pic­tu­re i film 1080p na jed­nej czę­ści moni­to­ra, a inna aktyw­ność na dru­giej. Nigdy tak dobrze nie far­mi­ło mi się w Dia­blo III jak wte­dy, kie­dy na dru­gim, wir­tu­al­nie podzie­lo­nym ekra­nie, nad­ra­bia­łem 20 odcin­ków daily vlo­ga Krzysz­to­fa Gon­cia­rza. Baj­ka w czy­stej posta­ci.

Jedy­nym co może prze­szka­dzać, jest 78% pokry­cia Ado­beRGB, choć dla wie­lu sam roz­miar ekra­nu, roz­dziel­czość i moż­li­wo­ści kon­fi­gu­ra­cji usta­wień będą lep­szym powo­dem do zaku­pu, niż jak naj­wier­niej­sze odwzo­ro­wa­nie barw.

screenshot-iiyama.com 2016-09-06 22-43-39

Podsumowując

Do pra­cy? Świet­na spra­wa. Do gier? Nada się, choć nale­ży liczyć się z ogra­ni­cze­nia­mi tech­nicz­ny­mi. Do codzien­ne­go użyt­ku? Po przy­zwy­cza­je­niu, jest to uni­wer­sal­ny kom­bajn, któ­ry nie­co wyprze­dza dzi­siej­sze moż­li­wo­ści apli­ka­cji i gier. Moni­to­ra nie kupu­je się na rok/dwa, więc już teraz jeste­śmy goto­wi na nowe apli­ka­cje i for­ma­ty mul­ti­me­dial­ne. Cena może nie­co odstra­szać, ale patrząc na ceny dwóch śred­niej jako­ści moni­to­rów 24” na matry­cy AH-IPS z roz­dziel­czo­ścią 1440p, może war­to zapła­cić i mieć na biur­ku jeden? Wybór i oce­nę pozo­sta­wiam Wam – dla mnie ten test był obco­wa­niem z czymś nowym i kolej­ny raz utwier­dzam się w prze­ko­na­niu, że dużej prze­strze­ni robo­czej nigdy za wie­le :)

Platforma testowa

ModelZdję­cieDostaw­ca
Zalman Z1 Neo Zalman-Z1-Neo
 Zalman
Intel i7-6700k i7 INTEL
Cor­sa­ir LPX Ven­ge­an­ce DDR4 2800Mhz CORSAIR 
HyperX Sava­ge 240 GB HyperXSavage
 HyperX
Giga­by­te GTX 1070 G1 
gtx-1070
 Gigabyte
Cor­sa­ir CX600 CX600 
Ther­mal­ta­ke Macho rev. B MACHO
ASUS Z170
Pro Gaming
 Z170

logo_iiyama_white s

Sprzęt do testów pode­słał dys­try­bu­tor, za co ser­decz­nie dzię­ku­ję.

Podobne Posty