Ciasteczka (cookies)

  1. Ser­wis SzachMatt.com uży­wa cia­ste­czek (pli­ki cookies), dzię­ki któ­rym ser­wis może dzia­łać spraw­niej
  2. Cia­stecz­ka (cookies) to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we zapi­sy­wa­ne na kom­pu­te­rze Użyt­kow­ni­ka, w celu pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia ser­wi­su. Pli­ki te poma­ga­ją Użyt­kow­ni­ko­wi zapa­mię­tać swo­je pre­fe­ren­cje doty­czą­ce ser­wi­su np. per­so­na­li­za­cja usta­wień, wyświe­tla­nia tek­stów, dopa­so­wa­nia reklam itp.
  3. Domyśl­nie prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we dopusz­cza­ją prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niach koń­co­wych Użyt­kow­ni­ków. Usta­wie­nia te mogą być zmie­nio­ne, a pli­ki cookies wyłą­czo­ne i usu­nię­te z prze­glą­dar­ki w dowol­nym momen­cie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.
  4. Ser­wis SzachMatt.com wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies m.in. do:
  • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych;
  • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
  • umoż­li­wie­nia dostar­cza­nia Użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zain­te­re­so­wań;
  • utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła

Wię­cej infor­ma­cji o pli­kach cookies moż­na zna­leźć pod adre­sem http://wszystkoociasteczkach.pl/