Clock Simu­la­tor, to jak moż­na wywnio­sko­wać z nazwy, symu­la­tor zegar­ka. Ale to symu­la­tor nie­ty­po­wy, bo za tym pro­stym tytu­łem kry­ją się ogrom­ne pokła­dy gry­wal­no­ści.

Zało­że­nie jest banal­ne — wystar­czy klik­nąć w odpo­wied­nim momen­cie. Jak to zegar, odmie­rza czas. Kie­dy naszym zda­niem upły­nie sekun­da, kli­ka­my. Jeśli tra­fi­my w mar­gi­nes błę­du, wska­zów­ka nie zmniej­szy się, a my będzie­my mogli nadal odmie­rzać czas. Kie­dy popeł­ni­my błąd więk­szy niż zakła­da­ny, wska­zów­ka zmniej­szy się i gra­my tak do momen­tu, kie­dy sekund­nik cał­ko­wi­cie znik­nie.

Wiem co powie­cie — że to gra na parę minut i do kosza. Oka­zu­je się, że to nie takie pro­ste. Clock Simu­la­tor to parę try­bów gry, zmie­nia­ją­ce się oto­cze­nie i kil­ka rodza­jów zega­rów, któ­re zadba­ją o to, że spró­bu­jesz odkryć je wszyst­kie. Dostęp do kolej­nych eta­pów uzy­ska­my po wbi­ciu odpo­wied­nio wyso­kie­go wyni­ku w poprzed­nim.

Dla mnie naj­cie­kaw­szy­mi try­ba­mi były te z pro­siacz­kiem, ale dla każ­de­go coś miłe­go. Stu­dio Kool2Play doko­na­ło cze­goś, cze­go się nie spo­dzie­wa­łem. Przy­ku­ło mnie przed moni­to­rem na gru­bo wię­cej niż minu­tę i zaba­wi­ło cza­sem, a dokład­nie jego odmie­rza­niem. Jesz­cze parę godzin temu nie spo­dzie­wał­bym się, że będę przej­mo­wał się losem sekund­ni­ka, a tu pro­szę!

Clock Simu­la­tor tra­fił dziś na plat­for­mę Ste­am i kosz­tu­je gro­sze, więc może war­to wes­przeć pol­skie stu­dio, by two­rzy­ło coraz więk­sze pro­jek­ty? :)

KONKURS

Mam dla Was czte­ry kody z grą Clock Simu­la­tor na plat­for­mę Ste­am.  Ale jak wia­do­mo, żeby dostać, trze­ba coś dać. Kody oddam czte­rem oso­bom, któ­re w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem napi­szą jaki zega­rek pre­fe­ru­ją (ana­lo­go­wy, cyfro­wy, a może smar­twatch) i odpo­wied­nio uza­sad­nią odpo­wiedź.

Na odpo­wie­dzi cze­kam do piąt­ku 22.07, do godzi­ny 17:00. Wybio­rę trzy naj­bar­dziej kre­atyw­ne komen­ta­rze według wła­sne­go uzna­nia i ze zwy­cięz­ca­mi skon­tak­tu­ję się pod ich komen­ta­rzem. Powo­dze­nia!

Podobne Posty