Dzi­siaj mam dla Was dwie recen­zje w nie­co nie­ty­po­wej for­mie. Śle­dzą­cy moje kon­to na YouTu­be zapew­ne zna­ją krót­kie mate­ria­ły, w któ­rych opo­wia­dam o ostat­nich pre­mie­rach, ale dla czy­ta­ją­cych moje­go blo­ga, taka for­ma może oka­zać się nowo­ścią. Daj­cie znać, czy woli­cie tra­dy­cyj­ne, pisa­ne recen­zje, a może jeste­ście zwo­len­ni­ka­mi wer­sji wideo. W obu przy­pad­kach nie widzę pro­ble­mu, by tako­we dla Was spo­rzą­dzać.

 

 

Za moż­li­wość zoba­cze­nia fil­mu dzię­ku­ję ryb­nic­kie­mu Cine­ma City, któ­re zapro­si­ło mnie na seans.CINEMACITY