Dłu­go się zasta­na­wia­łem czy pod­jąć ten krok, jed­nak paru przy­ja­ciół zapew­nia­ło mnie, że nie mam się cze­go oba­wiać. Tak oto sta­ło się – utwo­rzy­łem pro­fil na Patronite.

Chcę wejść na poważ­nie w mate­ria­ły na YouTu­be, jed­nak z racji sła­be­go sprzę­tu, moja chęć robie­nia wszyst­kie­go per­fek­cyj­nie moc­no kule­je. Rozu­miem, że dale­ko mi jesz­cze do gwiaz­dy blo­gos­fe­ry, influ­en­ce­ra na Twit­te­rze, gwiaz­dy Twit­cha lub powszech­nie sza­no­wa­ne­go pod­ca­ste­ra, ale dzię­ki Two­jej pomo­cy, mogę wró­cić do tego, co lubię naj­bar­dziej – mon­ta­żu i pro­duk­cji mate­ria­łów audio-wideo.

Dla­cze­go więc zało­ży­łem pro­fil i otwie­ram się przed Tobą? Jak pisa­łem, chcę na poważ­nie wró­cić na YouTu­be, jed­nak z obec­nym sprzę­tem, będzie to nie­zwy­kle cięż­kie. Nie chcę nagry­wać tele­fo­nem, w 720p i 30 klat­kach. Nie chcę też nagry­wać voice-ove­rów pod mate­riał video zgra­ny pod­czas prze­cho­dze­nia gry. Lubię kame­rę i ten feeling, kie­dy mogę się uze­wnętrz­nić, kie­dy widzi­cie moje emo­cje i reak­cje na co dziw­niej­sze suchary.

Nie zro­zum­cie mnie źle — już teraz wrzu­cam mate­ria­ły na mój kanał na YouTu­be, jed­nak z powo­du uszko­dze­nia sprzę­tu, muszę porzu­cić vlo­gi i recen­zje przed kame­rą. Cią­gle jed­nak odkła­dam każ­dy wol­ny grosz, zro­bi­łem listę sprzę­tu, któ­ry pozwo­lił­by mi polep­szyć jakość audio-wideo i nie­za­leż­nie od tego, czy mi pomo­że­cie, czy też nie – w koń­cu na nie­go odło­żę i jesz­cze poka­żę na co mnie stać. Nie­wy­klu­czo­ne, że sprzy­mie­rzę się z dodat­ko­wą oso­bą, któ­ra pomo­że mi w mon­to­wa­niu, bym mógł sku­pić się wyłącz­nie na pro­ce­sie gene­ro­wa­nia mate­ria­łów. Pla­ny są dale­ko­sięż­ne, ale mam nadzie­ję, że nawet mały­mi krocz­ka­mi, będę się zbli­żał do mety.

Dzię­ku­ję Ci za prze­czy­ta­nie tej ścia­ny tek­stu i jeśli kie­dy­kol­wiek odci­sną­łem jakie­kol­wiek pięt­no w Two­im życiu, pomo­głem w dobo­rze sprzę­tu lub po pro­stu roz­śmie­szy­łem sucha­ra­mi w odcin­kach pod­ca­stu Inpu­tLag – kop­snij drob­ny­mi na piwo, któ­re tak uwielbiam!

Jeśli jesteś cie­kaw, co kon­kret­nie wymy­śli­łem, zapra­szam na mój pro­fil na Patronite.

Patronite3

 

Podobne Posty