Rok powo­li zmie­rza ku koń­co­wi, a ostat­nie 12 mie­się­cy obfi­to­wa­ło w świet­ne pro­duk­cje i cięż­ko było zoba­czyć je wszyst­kie. Czę­sto zosta­wia­my coś na potem, by cał­ko­wi­cie o tym zapo­mnieć, dla­te­go przy­go­to­wa­łem dla Was małą, subiek­tyw­ną ścią­gaw­kę.

Poniż­sze tytu­ły to według mnie te, któ­re koniecz­nie trze­ba zoba­czyć i oprócz oczy­wi­stych hitów, cięż­kich dra­ma­tów i wybu­cho­wych fil­mów akcji, zna­la­zło się też miej­sce dla ani­ma­cji i kina lżej­sze­go, czy­li typo­wych odmóż­dża­czy do popcor­nu. Po klik­nię­ciu w nazwę fil­mu, zosta­nie­cie prze­nie­sie­ni do opi­su fabu­ły i pod­sta­wo­wych infor­ma­cji o fil­mie. Miłe­go oglą­da­nia kino­ma­nia­cy!

Abo­ut Time

About-Time

Ame­ri­can Hustle

American

Bogo­wie

Bogowie

Cap­ta­in Ame­ri­ca: Win­ter Sol­dier

Captain-America

Chef

CHEF

Dal­las Buy­ers Club

Dallas

Dawn of the Pla­net of the Apes

Dawn

Edge of Tom­mor­row

Edge

Frank

Frank

Furia

Furia

Get on up

Get-on-up

Godzil­la

Godzilla

Grand Buda­pest Hotel

Grand

Guar­dians of the Gala­xy

Guardians

Gwiazd naszych wina

Gwiazd

HER

HER

Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii

Hobbit

Inter­stel­lar

Interstellar

Jak wytre­so­wać smo­ka 2

Jak

John Wick

John-Wick

Male­fi­cent

Maleficent

Need for spe­ed

Needforspeed

Noe

Noe

Sędzia

Sedzia

The Lego Movie

Lego

Whi­plash

Whiplash

Wilk z Wall Stre­et

Wilk

Wol­ny Strze­lec

Wolny-Strzelec

X‑Men: Prze­szłość, któ­ra nadej­dzie

Xmen

Zagi­nio­na Dziew­czy­na

Gone-Girl

Znie­wo­lo­ny, 12 years a sla­ve

Zniewolony

Jeśli jeste­ście zasko­cze­ni obec­no­ścią fil­mów, któ­re debiu­to­wa­ły w 2013 roku, słu­żę wyja­śnie­niem: te fil­my poja­wi­ły się w naszych kinach dopie­ro w tym roku, więc tra­fi­ły do tego­rocz­ne­go zesta­wie­nia.

Oczy­wi­ście jest to tyl­ko moja subiek­tyw­na lista i jeśli macie inne pro­po­zy­cje, nie wahaj­cie się wypi­sać ich w komen­ta­rzach pod spodem. Kto wie, może zamie­ści­cie tam swo­ją pereł­kę, o któ­rej nie wiem, a chęt­nie zoba­czę.

Mate­ria­ły pocho­dzą ze stro­ny filmweb.pl

Podobne Posty