Kolej­ny odci­nek z nowym człon­kiem pod­ca­stu, któ­ry wziął sobie do ser­ca wszel­kie rady i komen­ta­rze. Tym razem sto­su­nek nowo­ści do star­szych tytu­łów został zacho­wa­ny, dla­te­go Ci, cze­ka­ją­cy na wra­że­nia z m.in. Assassin’s Cre­ed Uni­ty mogą się przy­go­to­wać na obszer­ne omó­wie­nie tej pro­duk­cji. Furio jara się rema­ste­rem, Sen­n­seJ zwie­dza Niem­cy, a Matt zapra­sza do wspól­nej zaba­wy z Singstarem.

Skład: Furio, Matt, Pikacz, SennseJ

Data Nagra­nia: 21.11.2014

Czas Trwa­nia: 03:33:41

NEWSY:

 • Kon­tro­wer­syj­na aktu­ali­za­cja DayZ
 • 3DS o krok od custom firm­wa­re, ale czy na pewno?
 • Ubi­soft i wia­dro pomyj za embargo
 • Over­watch — nowa gra Blizzarda
 • Laski w Bloodborne

GRY:

 • Assassin’s Cre­ed: Unity
 • Wol­fen­ste­in: New Order
 • Cień Mor­do­ru
 • Sing­star: Mistrzow­ska Impreza
 • TloU rema­ster
 • GTA PS4

FILMY:

 • Inter­stel­lar
 • Głu­pi i Głup­szy bardziej

A do tego:

Żenu­ją­cy żart prowadzącego

Poże­gna­nie

 

Klik­nij, aby pobrać naj­now­szy odcinek

 

Zapra­sza­my do komentowania

ARCHIWUM ODCINKÓW — http://archiwum.inputlag.pl