Kolej­ny odci­nek z nowym człon­kiem pod­ca­stu, któ­ry wziął sobie do ser­ca wszel­kie rady i komen­ta­rze. Tym razem sto­su­nek nowo­ści do star­szych tytu­łów został zacho­wa­ny, dla­te­go Ci, cze­ka­ją­cy na wra­że­nia z m.in. Assassin’s Cre­ed Uni­ty mogą się przy­go­to­wać na obszer­ne omó­wie­nie tej pro­duk­cji. Furio jara się rema­ste­rem, Sen­n­seJ zwie­dza Niem­cy, a Matt zapra­sza do wspól­nej zaba­wy z Sing­sta­rem.

Skład: Furio, Matt, Pikacz, Sen­n­seJ

Data Nagra­nia: 21.11.2014

Czas Trwa­nia: 03:33:41

NEWSY:

 • Kon­tro­wer­syj­na aktu­ali­za­cja DayZ
 • 3DS o krok od custom firm­wa­re, ale czy na pew­no?
 • Ubi­soft i wia­dro pomyj za embar­go
 • Over­watch — nowa gra Bliz­zar­da
 • Laski w Blo­od­bor­ne

GRY:

 • Assassin’s Cre­ed: Uni­ty
 • Wol­fen­ste­in: New Order
 • Cień Mor­do­ru
 • Sing­star: Mistrzow­ska Impre­za
 • TloU rema­ster
 • GTA PS4

FILMY:

 • Inter­stel­lar
 • Głu­pi i Głup­szy bar­dziej

A do tego:

Żenu­ją­cy żart pro­wa­dzą­ce­go

Poże­gna­nie

 

Klik­nij, aby pobrać naj­now­szy odci­nek

 

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia

ARCHIWUM ODCINKÓW — http://archiwum.inputlag.pl