Jak naka­zu­je pod­ca­sto­wa tra­dy­cja, ostat­ni odci­nek w roku jest tym, w któ­rym pod­su­mo­wu­je­my minio­ne mie­sią­ce i prze­pro­wa­dzam nasz “ple­bi­scyt”. Sza­lo­ne kate­go­rie, nie­tu­zin­ko­we odpo­wie­dzi i prze­rzu­ca­nie się swo­imi typa­mi, a na koń­cu boskie blo­oper­sy z pozdro­wie­nia­mi dla Cool­da­na z pod­ca­stu Roz­gryw­ka. Zanim jed­nak prze­szli­śmy do ple­bi­scy­tu, opo­wie­dzie­li­śmy m.in. o Dra­gon Age: Inkwi­zy­cja i The Order 1886.
Skład: Jakub, Matt, Pikacz, Sen­n­seJ,
Data Nagra­nia: 15.12.2014
Czas Trwa­nia: 03:12:14

GRY:
Dri­vec­lub z nową pogo­dą
Lit­tle­Big­Pla­net 3
The Order 1886
Esca­pe Dead Island
Dra­gon Age: Inkwi­zy­cja

FILMY:
Get on up

Ple­bi­scyt naj naj naj 2014 i pod­su­mo­wa­nie minio­nych mie­się­cy

A do tego:

Żenu­ją­cy żart pro­wa­dzą­ce­go
Poże­gna­nie

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia

Klik­nij, aby pobrać naj­now­szy odci­nek
_________________________________________
FACEBOOK — http://www.facebook.com/PodcastInputLag
BLOG — http://inputlag.pl
ARCHIWUM — http://archiwum.inputlag.pl
iTU­NES — http://itunes.apple.com/pl/podcast/input-lag/id560567666