Nie­ba­wem będzie­my obcho­dzić świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, a w Wigi­lię obda­ru­je­my naj­bliż­szych pre­zen­ta­mi, któ­re wcze­śniej sta­ran­nie wybra­li­śmy w skle­pie. Mamę ucie­szy kom­plet ele­ganc­kiej biżu­te­rii, tacie przy­pad­nie do gustu nowa pły­ta ulu­bio­ne­go zespo­łu, ale co poda­ro­wać swo­jej dru­giej połów­ce, rodzeń­stwu czy przy­ja­cie­lo­wi? Jeśli jest zapa­lo­nym gra­czem czy kino­ma­nem, war­to zasta­no­wić się nad gadże­ta­mi, któ­re speł­nia­ją rolę zaba­wek dla dużych chłop­ców.

Jeśli nadal nie macie pomy­słu co może­cie poda­ro­wać takiej oso­bie pod cho­in­kę, chcie­li­by­śmy Wam pod­su­nąć parę pomy­słów, któ­re zesta­wi­li­śmy w paru kate­go­riach. Od razu muszę powie­dzieć, że gdy zaczę­łam robić zwiad, prze­cho­dząc od stro­ny do stro­ny, mia­łam już zapi­sa­nych cały kon­te­ner przed­mio­tów, któ­re sama oso­bi­ście mogła­bym dostać. Więk­szość z tych, któ­re zna­la­złam w inter­ne­cie, są pro­duk­ta­mi ofe­ro­wa­ny­mi w zagra­nicz­nych por­ta­lach, ale robiąc kolej­ny zwiad w inter­ne­tach, prze­ko­na­łam się, że w Pol­sce moż­na je dostać bez żad­ne­go pro­ble­mu. W dzi­siej­szych cza­sach jest to coś nor­mal­ne­go, dla­te­go radzę Wam zaj­rzeć na pol­skie por­ta­le aukcyj­ne w poszu­ki­wa­niu wypa­trzo­nych pro­duk­tów.

Poru­sza­nie się po gale­rii: najedź mysz­ką na wybra­ny pro­dukt (obra­zek), a uka­że Ci się opis pro­duk­tu z ceną oraz gdzie moż­na go zna­leźć.

PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU

Prze­waż­nie są to przed­mio­ty, któ­re miesz­czą się do kie­sze­ni lub toreb­ki a swo­ją obec­no­ścią popra­wia­ją nam humor. Naj­cie­kaw­szy­mi pozy­cja­mi dla mnie oka­za­ły się fute­ra­ły na tele­fon, któ­re moż­na dostać w naj­róż­niej­szych wzo­rach. Jeśli szu­ka­my cze­goś ory­gi­nal­ne­go na rękę, to pole­cam zegar­ki, któ­re swo­im cyfer­bla­tem przy­ku­wa­ją uwa­gę nie tyl­ko naszą, ale rów­nież prze­cho­dzą­cych obok geeków. Jed­nak naj­cie­kaw­szym i chy­ba naj­bar­dziej prak­tycz­nym gadże­tem — zwłasz­cza pod­czas zimy — są ręka­wicz­ki z blu­eto­othem, któ­re pozwa­la­ją nam roz­ma­wiać przez tele­fon nie zdej­mu­jąc ręka­wi­czek — no i to trzy­ma­nie dło­ni!

$15,99 thinkgeek.com Screenshot_6htir_han_carbonite_iphone_case

 $39,99 thinggeek.com $39,99 thinggeek.com $46,00  Victorinox.com

PODRÓŻ

To, że wyjeż­dża­my do pra­cy czy na zasłu­żo­ny urlop wca­le nie ozna­cza, że nie może­my mieć przy sobie rów­nie faj­nych gadże­tów, jak te, któ­re mamy w domu. Poczuj się jak Mar­ty McFly w wehi­ku­le cza­su, albo taszcz za sobą swo­je­go wła­sne­go R2-D2 — moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne.

$24,99 thinkgeek.com $79,99 thinkgeek.com  $10,50 etsy.com

$99,99 tkingeek.com $19,99 thinkgeek.com $14,99 thinkgeek.com

$39,99 thinggeek.com  $9,99 thinkgeek.com $9,99 thinkgeek.com

DOM

Dzię­ki nie­mu mamy swój wła­sny kawa­łek miej­sca, w któ­rym może­my czuć się swo­bod­nie. War­to zadbać o deta­le wypo­sa­że­nia w każ­dym poko­ju, aby stał się on wyjąt­ko­wym miej­scem do wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su.

SALON/POKÓJ

Naj­waż­niej­szy pokój w domu — więc powin­ny się w nim zna­leźć naj­faj­niej­sze rze­czy.

  crookedbrains.net 7086d9d57a9e144699b3e0172dbcce4f

$9,99 thinkgeek.com $14,99 thinkgeek.com 2 $39,99 thinggeek.com

KUCHNIA

Kuch­nia to pomiesz­cze­nie, gdzie  każ­dy gracz i kino­man powi­nien zaopa­trzyć się w parę gadże­tów. Posił­ki mię­dzy kolej­ny­mi raida­mi same się nie zro­bią, a spryt­ne pojem­ni­ki doda­dzą uro­ku ste­reo­ty­po­wo nud­nej kuch­ni. Far­tusz­ki kuchen­ne i cookie “dża­ry” z moty­wem z ulu­bio­ne­go fil­mu doda­dzą temu pomiesz­cze­niu spo­ro rado­ści.

The-Darth-Vader-Toaster_geek_gadget  $20,00 thinkgeek.com

THINGGEEK.COM  $29,99 thinkgeek.com Screenshot_3

 6c7868f62462e97a9cfcb52685f38a0f $9,99 thinkgeek.com $9,99 thinkgeek.com

  $12,99 thinkgeek.com $14,99 thinkgeek.com 745 $34,99 thinkgeek.com

ŁAZIENKA

Łazien­ka czę­sto jest omi­ja­na przez wła­ści­cie­li pod­czas deko­ro­wa­nia i urzą­dza­nia miesz­ka­nia — a nie­po­trzeb­nie, bo nawet naj­mniej­szy metraż moż­na zgrab­nie wykoń­czyć zasło­ną prysz­ni­co­wą, czy takim dodat­kiem jak ręcz­ni­ki ze śmiesz­nym moty­wem z ulu­bio­ne­go fil­mu.

$19,99 thinkgeek.com $29,99 thinkgeek.com $149,99 thinkgeek.com

$19,99 thinkgeek.com $19,99 thinkgeek.com 2$59,99 thinkgeek.com

SPECJALNIE DLA NIEJ

Jeśli szu­ka­my cze­goś cie­ka­we­go, co spodo­ba­ło­by się głów­nie jej, to jest to z pew­no­ścią dam­ska odzież czy biżu­te­ria, któ­rych w inter­ne­to­wych skle­pach jest na pęcz­ki. Każ­da dziew­czy­na, dru­ga połów­ka lub sio­stra, ucie­szy się z kobie­ce­go gadże­tu, któ­ry będzie mogła z rado­ścią użyt­ko­wać, a któ­ry zwró­ci szcze­gól­ną uwa­gę geeków płci prze­ciw­nej.

$33, czyli jakieś 100 pln. Znalezione na forcesofgeek.com  $24,99 bb

$11,99 thinkgeek.com 22 $28 $24,99 thinkgeek.com 4

WSPÓLNA ROZGRYWKA

Wspól­ne gra­nie z przy­ja­ciół­mi lub uko­cha­ny­mi jest naj­faj­niej­szą roz­ryw­ką na świe­cie. Plan­szów­ki wra­ca­ją do łask i coraz chęt­niej po nie się­ga­my, więc może zagraj­my w coś kli­ma­tycz­ne­go? Wie­le pozy­cji z gier video czy fil­mów posia­da swo­ją wła­sną plan­szów­kę, a spraw­dzo­ne hity w geekow­skiej odsło­nie wpro­wa­dzą nie­co oży­wie­nia do stan­dar­do­wych posia­dó­wek! A jeśli nie chce się Wam prze­ry­wać wie­lo­go­dzin­nej roz­gryw­ki, war­to zaopa­trzyć się w schła­dzar­ko-pod­grze­war­kę puszek na USB.

Screenshot_5 $19,99 thinkgeek.com thinkgeek.com

$39,99 thinggeek.com $14,99 thinkgeek.com $24,99 thinkgeek.com 87

Wszyst­kie przed­mio­ty, któ­re Wam przed­sta­wi­łam są przed­mio­ta­mi, któ­re zasłu­gu­ją na uwa­gę każ­de­go geeka. Wybra­łam dla Was naj­cie­kaw­sze i te naj­bar­dziej uni­ka­to­we, któ­re mogą wzbu­dzić radość u oso­by, któ­ra je dosta­nie.

Oto z jakich skle­pów i blo­gów korzy­sta­łam przy szu­ka­niu pomy­słów na pre­zen­ty:

thinkgeek.com

highsnobiety.com

victorinox.com

etsy.com

journaldugeek.com

shelterrific.com

forcesofgeek.com

fashionablygeek.com