Jestem na eta­pie zaku­pu nowe­go, głów­ne­go moni­to­ra do pra­cy, gier oraz fil­mów i korzy­sta­jąc z oka­zji, posta­no­wi­łem prze­te­sto­wać parę egzem­pla­rzy w róż­nych warian­tach. Fir­ma Acer pode­sła­ła nie­ty­po­wy, 25-calo­wy moni­tor H257HU o roz­dziel­czo­ści WQHD [1440p] na matry­cy IPS. Wynio­słem z tego testu parę wnio­sków i jestem zmar­twio­ny.

Mam żal do fir­my Acer. Byłem już zde­cy­do­wa­ny na zakup moni­to­ra IPS o roz­dziel­czo­ści 1080p, a teraz po mie­sią­cu testo­wa­nia pane­lu o roz­dziel­czo­ści 1440p, będę musiał doło­żyć parę stó­wek. Kie­dy prze­glą­dam coś na kom­pu­te­rze dziew­czy­ny o roz­dziel­czo­ści Ful­lHD, wszyst­ko wyda­je mi się nie­na­tu­ral­nie duże. Damn you Acer!

Gry wyglą­da­ją lepiej w wyż­szej roz­dziel­czo­ści. Mój kom­pu­ter jest w sta­nie ucią­gnąć tę gra­fi­kę, a za skok jako­ścio­wy pomię­dzy pane­lem TNIPS niech słu­ży fakt, że dru­gi raz prze­cho­dzi­łem Rise of the Tomb Raider i Doom na naj­wyż­szych deta­lach, by jesz­cze raz zoba­czyć te same wido­ki, ale w znacz­nie lep­szych bar­wach i kon­tra­ście. Jeśli ktoś z Was choć tro­chę zna się na moni­to­rach, to wie, że te pro­fe­sjo­nal­ne, dla foto­gra­fów i mon­ta­ży­stów są zazwy­czaj na matry­cach IPS, bo gwa­ran­tu­ją one naj­wier­niej­sze odwzo­ro­wa­nie barw i świet­ną czerń [no, może nie per­fek­cyj­ną, ale taki urok IPS].

Bałem się gra­nia na tego typu moni­to­rze, bo wszy­scy prze­strze­ga­li mnie przed smu­że­niem lub „rwa­niem” obra­zu. Wpraw­dzie po przy­go­dzie z moni­to­rem o odświe­ża­niu 144Hz czuć róż­ni­cę po prze­siad­ce na bar­dziej biu­ro­wo-mul­ti­me­dial­ne roz­wią­za­nie, ale nie mogę powie­dzieć, by mia­ło to wpływ na wyni­ki w grach mul­ti­play­er. Over­watch nada­wał się do testów ide­al­nie – jest to kolo­ro­wa pro­duk­cja, dyna­micz­na i w sam raz na parę wie­czo­rów ze zna­jo­my­mi. Jak powie­dzia­łem, tak zro­bi­łem i nie chcąc się prze­chwa­lać, mia­łem kil­ka Play of the Game :) Tak­że baj­ki o tym, że na IPS nie da się grać moż­na wrzu­cić do kosza. Owszem, na szyb­szych matry­cach może grać się nie­co bar­dziej kom­for­to­wo, ale np. matry­ce TN mają zde­cy­do­wa­nie gor­sze bar­wy, kąty patrze­nia i czerń, przez co obraz wyglą­da jak wypra­ny w tanim prosz­ku.

Z moni­to­rem mia­łem tyl­ko jeden pro­blem. Fil­my w roz­dziel­czo­ści 1080p lub mniej­szej. Na roz­cią­gnię­tej do 1440p powierzch­ni nie pre­zen­to­wa­ły się aż tak dobrze, jak gdy­by były odtwa­rza­ne na matry­cy o tej samej roz­dziel­czo­ści co mate­riał wyj­ścio­wy. Ale muszę przy­znać, że taka Kung Fu Pan­da 3 odtwa­rza­na z PS4 wpię­te­go do moni­to­ra pre­zen­to­wa­ła się bajecz­nie. Szcze­gól­nie ostat­nie sce­ny, peł­ne barw i zło­tych orna­men­tów. #Team­Po

Nie­ste­ty, coś za coś i Acer H257HU roz­pa­tru­ję bar­dziej pod kątem moni­to­ra biu­ro­we­go lub pół-pro­fe­sjo­nal­ne­go dla gra­fi­ka-ama­to­ra lub począt­ku­ją­cych mon­ta­ży­stów, bo Ci naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cy się­gną po pane­le 4K. Ale jeśli szu­ka­cie nie­dro­gie­go roz­wią­za­nia z roz­dziel­czo­ścią wyż­szą niż Ful­lHD, Acer wypa­da świet­nie na tle kon­ku­ren­cji, któ­ra za taką samą roz­dziel­czość na matry­cy IPS każe sobie pła­cić 300–400 zł wię­cej.

Design to dla nie­któ­rych waż­na rzecz, ale dla mnie ma mar­gi­nal­ne zna­cze­nie. Nie­mniej muszę przy­znać, że srebr­ne ele­men­ty sku­tecz­nie odróż­nia­ją H257HU od wie­lu moni­to­rów, któ­re dane mi było gościć w moich skrom­nych, testo­wych pro­gach. Okrą­gła pod­sta­wa, to nie tyl­ko prak­tycz­ne roz­wią­za­nie, ale rów­nież ele­ment wyróż­nia­ją­cy. Co cie­ka­we, z tyłu moni­tor rów­nież pre­zen­tu­je się bar­dzo schlud­nie, co jedy­nie potwier­dza moją teo­rię o roz­wią­za­niu dla biur – jako szef sie­dzą­cy przy biur­ku, nie wsty­dził­bym się poka­zy­wać tyłu urzą­dze­nia resz­cie pra­cow­ni­ków. Wyglą­da po pro­stu ład­nie i nie odstra­sza kan­ta­mi lub prze­sad­ny­mi dziu­ra­mi przez któ­re moni­tor się chło­dzi. Jest tutaj jed­nak pewien kom­pro­mis, któ­ry trze­ba wziąć pod uwa­gę. Dół moni­to­ra w oko­li­cach srebr­nej ram­ki moc­no się nagrze­wa i odkry­łem to przy­pad­kiem, kie­dy się­ga­łem po pada leżą­ce­go pod moni­to­rem.

13293-review-acer-h257hu-lcd-monitor-review-sharp-picture-great-audio-931749691

Nie­któ­rym może jesz­cze prze­szka­dzać brak regu­la­cji w pio­nie i pozo­sta­wie­nie jedy­nie moż­li­wo­ści odchy­la­nia urzą­dze­nia o parę stop­ni, ale to już kwe­stia gustu i dostęp­ne­go krze­sła. Ja i tak sie­dzę naj­ni­żej jak się tyl­ko da, więc nie był to dla mnie duży pro­blem. Wyso­ki sądzie, wię­cej wad nie stwier­dzi­łem. Zasto­so­wa­ne roz­wią­za­nia Flic­ker-Free redu­ku­ją brzyd­kie odświe­ża­nie matry­cy, zmniej­szo­na emi­sja świa­tła nie­bie­skie­go powo­du­je, że nawet korzy­sta­nie z moni­to­ra w nocy nie spo­wo­du­je śle­po­ty lub nad­mier­ne­go zmę­cze­nia oczu. Gło­śni­ki są zno­śnej jako­ści jak na roz­wią­za­nie wewnętrz­ne, ale jako gracz i kino­ma­niak, mam w obwo­dzie dobre słu­chaw­ki i gło­śni­ki, więc spraw­dzi­łem to bar­dziej w ramach rze­tel­no­ści, niż roz­wią­za­nia, któ­re roz­pa­try­wał­bym na sta­łe. Nie­ste­ty nie uda­ło mi się zmu­sić moni­to­ra do pobie­ra­nia audio przez HDMI i koniecz­ne było wpię­cie osob­ne­go kabel­ka 3,5 mm.

Acer H257HU to solid­ny moni­tor za racjo­nal­ną kwo­tę, ale jak w przy­pad­ku moni­to­rów na matry­cy IPS, trze­ba wie­dzieć jakie są zale­ty i wady takie­go roz­wią­za­nia. Dla kogoś, kto chce głów­nie grać w gry mul­ti­play­er, wol­niej­sza matry­ca może oka­zać się nie­wy­star­cza­ją­ca, a sre­brze­nie czar­ne­go kolo­ru w nie­któ­rych sce­nach znie­chę­ci do sie­bie fanów czę­ste­go oglą­da­nia fil­mów, zwa­żyw­szy, że mate­ria­łów w natyw­nej roz­dziel­czo­ści matry­cy nie ma zbyt wie­le.

Wspo­mi­na­łem na począt­ku o wnio­skach jakie wycią­gną­łem po testach Ace­ra H257HU. Zda­łem sobie spra­wę, że jed­nak wyż­sza roz­dziel­czość jest mega wygod­na i tym razem będę się roz­glą­dał za czymś z WQHD, moni­to­ry Ful­lHD zosta­wia­jąc poprzed­niej epo­ce. Kie­dy raz zoba­czy się jak faj­nie mieć więk­szą prze­strzeń robo­czą, cięż­ko wró­cić do mniej­szej gęsto­ści pik­se­li. Dosze­dłem też do wnio­sku, że jeśli szu­kał­bym nie­dro­gie­go moni­to­ra na matry­cy IPS, któ­ry dobrze odwzo­ro­wu­je bar­wy, ma roz­dziel­czość WQHD, a przy tym ład­nie wyglą­da, Acer ze swo­im H257HU za nie­speł­na 1350 zł wysu­nął­by się na pro­wa­dze­nie.

Po spe­cy­fi­ka­cję tech­nicz­ną zapra­szam na stro­nę pro­du­cen­ta.